Publications

National Research Programme “Innovation and sustainable development: Latvia’s post-crisis experience in a global context (SUSTINNO)”
05/12/2017

2018.gada 13.jūnija valsts pētījumu programmas „Inovācija un ilgtspējīga attīstība: Latvijas pēckrīzes procesi globālā kontekstā" (VPP SUSTINNO) noslēguma konferences materiāli.

Konferences prezentācijas:

Scientific seminars and Conferences:

National Research Programme “Innovation and sustainable development: Latvia’s post-crisis experience in a global context (SUSTINNO)” public discussion on the program’s 1st Phase results. (In Latvian). 30.11.2015. Riga, Latvia. Presentations available: http://www.sustinno.lv/lv/publikacijas/seminaru-materiali/

National Research Programme “Innovation and sustainable development: Latvia’s post-crisis experience in a global context (SUSTINNO)” public discussion on the program’s 2nd Phase results (In Latvian). The 74th University of Latvia Scientific conference in Riga, Latvia. 10.03.2016. Presentations available: http://www.sustinno.lv/lv/publikacijas/seminaru-materiali/


Project No.3. Value orientations and reproduction of society
02/12/2017

Seminars and Conferences:

•    National Research Programme “Innovation and sustainable development: Latvia’s post-crisis experience in a global context (SUSTINNO)” public discussion on the program’s 1st Phase results. (In Latvian). 30.11.2015. Riga, Latvia. Prezentācijas pieejamas/Presentations available: http://www.sustinno.lv/lv/publikacijas/seminaru-materiali/ //Valsts pētījumu programmas “Inovācija un ilgtspējīga attīstība: Latvijas pēckrīzes procesi globālā kontekstā (SUSTINNO)” 1.posma rezultātu publiskā apspriešana. 30.11.2015.Rīgā, Latvijā.//


•    National Research Programme “Innovation and sustainable development: Latvia’s post-crisis experience in a global context (SUSTINNO)” public discussion on the program’s 2nd Phase results (In Latvian). The 74th University of Latvia Scientific conference in Riga, Latvia. 10.03.2016.Prezentācijas pieejamas/Presentations available: http://www.sustinno.lv/lv/publikacijas/seminaru-materiali/ //Valsts pētījumu programmas “Inovācija un ilgtspējīga attīstība: Latvijas pēckrīzes procesi globālā kontekstā (SUSTINNO)” 2.posma rezultātu publiskā apspriešana. 10.03.2016.Rīgā, Latvijā.//

•    18.03.2016. Value orientations and reproduction of society (SRP SUSTINNO.  University of Latvia, 74th Conference. Moderator: Jānis Ikstens. Riga, Kalapka bulvaris 4.18.03.2016. //Sabiedrības vērtīborientācijas un sabiedrības atjaunošanās (VPP SUSTINNO). Latvijas Universitātes 74.konference. Vadītājs: Jānis Ikstens. Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.//  Presentations available:


•    National Research Programme “Innovation and sustainable development: Latvia’s post-crisis experience in a global context (SUSTINNO)” public discussion on the program’s 3rd Phase results. 02.12.2016. Riga, Latvia. Prezentācijas pieejamas/Presentations available: http://www.sustinno.lv/lv/publikacijas/seminaru-materiali/ //Valsts pētījumu programmas “Inovācija un ilgtspējīga attīstība: Latvijas pēckrīzes procesi globālā kontekstā (SUSTINNO)” 3.posma rezultātu publiskā apspriešana. 02.12.2016.Rīgā, Latvijā. //

•    National Research Programme “Innovation and sustainable development: Latvia’s post-crisis experience in a global context (SUSTINNO)” final conference. Prezentācijas pieejamas/Presentations available: http://www.sustinno.lv/lv/aktualitates/ //Valsts pētījumu programmas “Inovācija un ilgtspējīga attīstība: Latvijas pēckrīzes procesi globālā kontekstā (SUSTINNO”) noslēguma konference. 12.06.2018. Rīgā, Latvijā.  //
 


Project No.1. The competitiveness of Latvian enterprises in external markets
04/12/2015

Scientific seminars:

**

Theoretical seminar organized for BICEPS researchers, which was dedicated to tax evasion issues and the impact of tax policy on female labour supply, 16.03.2015, Riga (Latvia).
1. paper: Kumler, T., Verhoogen, E., Frias, J. (2013). Enlisting Employees in Improving Payroll-Tax Compliance: Evidence from Mexico, NBER Working Paper 19385. Presenter – Anna Zasova.
2. paper: Kalíšková, K. (2015). Tax and transfer policies and female labor supply in the EU, EUROMOD Working Paper Series. Presenter – Anna Pļuta.

Beņkovskis, K., Zorgenfreija, L., Bērziņa, S. (2015). Evaluation of Latvia’s re-exports using firm-level trade data. BICEPS/SSE Riga research seminar series. 29.10.2015, Riga (Latvia).

Melece, L. (2015). Innovative Distribution Network of Organic Products in Latvia: Agricultural Service Cooperative Society “Zaļais grozs”, TP Organic „Organic Innovation Days”, December 1-2, 2015, Brussels (Belgium).

Zasova, A. (2015). BICEPS research on the role of the tax-benefit system in reducing income inequality. VPP SUSTINNO 1st project experience. 2nd Scientific seminar. “Research on sustainability and innovation: summary of the first year”, organized by VPP SUSTINNO 2nd project. 18.12.2015, Riga (Latvia).
 


Project No.2. Social dimension of sustainability and social innovation
03/12/2015

Seminars and Conferences:

**

Project’s scientific seminar “Introduction to research on innovation and sustainability” 02.07. 2015.  Papers presented:

 • Vītola, A. Valsts pārvaldes īstenoti sociālo inovāciju atbalsta pasākumi: citu valstu pieredze (The government supprt to social innovation: international experience)
 • Jurāne-Brēmere, A. Pārskats par sociālo inovāciju izpēti Latvijā (Review on research on social innovation in Latvia)
 • Kovaļevska, A. Sociāli atbildīga valsts. Sociālais atbildīgums LR Satversmes preambulā. (Socially responsible state. Social responsibility in LR Constitution Preamble)
 • Bela, B. Sociālās inovācijas aktīvas un veselīgas novecošanas izpētē: SIforAGE projekta pieredze, rezultāti un sadarbības iespējas ar VPP (Social innovations for Active and healthy Aging: SIforAGE project’s experience, results and cooperation opportunities)
 • Zobena, A., Rasnača, L. Pieredze konferencē: idejas, tendences un tēmas, kurām būtu vērts pievērst uzmanību arī VPP ietvaros (Experience fro the conference: ideas, tendencies and themes, worth to think about)

Project’s scientific seminar “Research on sustainability and innovation: conclusions from the first year of research”, 18.12.2015.  Papers presented:

 • Niklass, M. Aptaujas par nabadzības un sociālas atstumtības riskiem galvenie rezultāti (Main results fro survey on poverty and social exclusion risks)
 • Zasova, A. BICEPS pētījumi par nodokļu un pabalstu sistēmu lomu ienākumu nevienlīdzības mazināšanā. VPP SUSTINNO 1. projekta pieredze (BICEPS research on tax and benefit system in income inequality reduction. Experience of SUSTINNO 1st project)
 • Silkāne, V. Gadījuma analīze sociālo inovāciju izpētē. (Case study in research on social innovation)
 • Bela, B. Pārskats par 1. un 2. posmu – plānotais un paveiktais.

Project's planning seminar (in Latvian). VPP SUSTINNO 2. projekta zinātniskais seminārs, 23.03.2015., LU SZF.

 • Melece, L. „Sociālās inovācijas lauku teritorijās”, projekta zinātniskais seminārs, LU, Rīga, 2015.gada 23.martā. (Social innovations in rural territories)
 • Melece, L., Krieviņa, A., Leimane, I. „Vietējo rīcības grupu loma reģionālās attīstības un sociālo problēmu risināšanā Latvijā - LEADER projektu ekonomisko aspektu analīze Latvijā”, projekta zinātniskais seminārs, LU, Rīga, 2015.gada 23.martā. (Role of Local Action Groups - Analysis of Economic Aspects of LEADER Projects In Latvia)

National Research Programme SUSTINNO's 2nd Project’s session “Social dimension of sustainability and social innovation ”. (In Latvian). The 74th University of Latvia Scientific conference in Riga, Latvia. 11.03.2016. Session lead by Project’s Leader Baiba Bela. Presentations available:


Project No.4. Environmental Diversity and Sustainable Governance
01/12/2015

Seminars/conference sections organized during project:

*

73rd Scientific conference of University of Latvia, 6th of February 2015., Section: “Environmental governance development: sectors and integrative approaches”, Section “Sustainable coastal development: governance and communication”;

In cooperation with University of Liepaja - 18th International scientific conference, University of Liepaja in cooperation with University of Malardalen, 14th and 15th of May 2015., Section “Environmental Science”.
 

**

74th Scientific Conference of University of Latvia - 2nd of February 2016, section “Integrated Governance of Coastal Environment”;

74th Scientific Conference of University of Latvia - 5th of February 2016, section “Environmental and Sustainable Development Governance”