Publikācijas

PUBLISKĀS LEKCIJAS UN DISKUSIJAS. Valsts pētījumu programma “Inovācija un ilgtspējīga attīstība: Latvijas pēckrīzes procesi globālā kontekstā (SUSTINNO)”
05/01/2017


1.projekts „Ekonomiskā konkurētspēja un inovācija tautsaimniecībā” (vadītājs Alfreds Vanags)
04/01/2017

Publiskās lekcijas un diskusijas:

**

Publiskā lekcija/seminārs – potenciālajiem uzņēmējiem un lauku iedzīvotājiem; Melece, L. “Mājražošanas attīstības iespējas, nosacījumi un īstenošana”, 14.12.2015., Burtnieku novads (Latvija).


2.projekts ”Ilgtspējas sociālā dimensija un sociālā inovācija” (vadītāja Baiba Bela)
03/01/2017

Publiskās lekcijas:

**

Pleps, J. “Izglītības juridiskā dimensija”. Referāts Publisko tiesību institūta 12. Bīriņu konstitucionālās politikas seminārs “Sabiedrības ilgstpēja; apakštēmas: ilgtspējas sociālās dimensijas, ilgtspējas juridiskā dimensija, zaļā domāšana, sabiedrības ilgtspējas gultnes”. Bīriņi, 29. – 31.07. 2015.

Zobena, A. “LEADER pieejas novērtēšana”. Ziņojums Eiropas Lauku attīstības novērtēšanas tīkla palīdzības dienesta (European Evaluation Helpdesk) ikgadējā kapacitātes stiprināšanas pasākumā “EvaluationWORKS!” Rīga, Zemkopības ministrija, 14.12.2015.


3.projekts „Sabiedrības vērtīborientācijas un sabiedrības atjaunošanās” (vadītājs Jānis Ikstens)
02/01/2017

Publiskās lekcijas un diskusijas:

1.    Ikstens J. (10.04.2018.) Political parties in hostile circumstances. Polija, Varšavas Universitāte. Poland, University of Warsow. Uzstāšanās ar publisko lekciju/Public lecture.
2.    Ikstens J. (22.04.2018.) Saeimas vēlēšanu informatīvais konteksts. Stokholma, Zviedrija.
3.    Misāne A. 12.04.2017. Uzstāšanās ar publisko lekciju par vērtībām “Cilvēks reliģiju pasaulē”. Latvija,  Valmieras Valsts ģimnāzija, Jauno filosofu un kulturologu skola. Pieejams/Available: http://www.vvg.edu.lv/index.php/papildizglitiba/jauno-politiku-filozofu-kulturologu-skola/1832-jauno-filosofu-un-kulturologu-skolas-nodarbiba-cilveks-religiju-pasaule/ Public lecture
4.    Valtenbergs, V. (06.10.2017.) Internets un vēlēšanas: nozīmīgākie izaicinājumi. Centrālās vēlēšanu komisijas un Latvijas Universitātes konference “Latvijas parlamentārismam – 95: izaicinājumi vēlēšanu komisijām vakar, šodien, rīt.” Uzstāšanās ar publisko lekciju. / Public lecture
5.    Valtenbergs, V. (19.01.2017) Sociālie tīkli komunikācijā. Apdraudējums demokrātijai?
Latvija, Rīga, LU SZF. Uzstāšanās ar publisko lekciju. / Public lecture
6.    Valtenbergs, V. (20.03.2018) Sociālie tīkli un demokrātija. Galvenie pētnieciskie jautājumi un pieejas. Latvija, Rīga, LU SZF. Uzstāšanās ar publisko lekciju LU SZF doktorantūras skolas ietvaros.  / Public lecture
7.    Zelče, V.(30.01.2017.). Izaicinājumi atmiņas pētniecībā un interpretācijā. UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” 25. gadadienai veltītā konference “Dokumenti un atmiņas institūcijas”, LNB. Prezentācija pieejama SUSTINNO mājaslapā. / Public lecture within a conference.
8.    Zelče, V. (10.12.2015).Kā pazaudēt popularitāti? Raiņa sovetizācija. Publiskā lekcija LU SZF. / Public lecture
9.    Vārpiņa Z. Dalība TV3 diskusijā par demogrāfiju (31.10.2017). / Participation in a discussion about demographic issues.
 


4.projekts „Vides daudzveidība un ilgtspējīga izmantošana” (vadītājs Raimonds Ernšteins)
01/01/2017

Publiskas lekcijas/diskusijas:

1.    Salacgrīvas novada ilgtspējīga attīstība I: Zaļā novada attīstības stratēģija Salacgrīvas pašvaldībā: Ilgtspējības un vides pārvaldības principi. 2014
2.    Salacgrīvas novada ilgtspējīga attīstība II: Ilgtspējīga sabiedrības un teritorijas attīstība: pamatnostādnes Salacgrīvas IAS. 2014
3.    Salacgrīvas novada ilgtspējīga attīstība III: Salacgrīvas novada Ilgtspējīgas attīstības integrētā stratēģija: LU ĢZZF priekšlikumu pamatojums. 2014
4.    Salacgrīvas novada ilgtspējīga attīstība IV: Ilgtspējīgas attīstības pārvaldība Latvijas pašvaldībās: IAS attīstība Salacgrīvas novadā. 2014
5.    Salacgrīvas novada ilgtspējīga attīstība V: Salacgrīvas novada klimata pārmaiņu adaptācijas stratēģijas novērtējuma diskusiju seminārs pašvaldībā. 2014
6.    Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas uzraudzības novērtējuma diskusiju seminārs Saulkrastu pašvaldībā. 2014
7.    Attālinātais darbs kā lauku telpas ilgtspējīgas attīstības instruments. Naukšēni, Naukšēnu novads. 2014
8.    Attālinātais darbs kā lauku telpas ilgtspējīgas attīstības instruments. Dundaga, Dundagas novads (kopā ar MK Pārresoru koordinācijas centru). 2014
9.    Brizga. J. Ilgtspējīgs patēriņš un dzīvesveids (publiskā diskusija/ sekcijas moderators). Starptautiska konference Izglītība un zinātnes ilgtspējīgai attīstībai. Daugavpils Universitāte, dec., 2015.
10.    Kauliņš J. Latvijas nacionālā piekrastes ilgtermiņa tematiskā plānojuma darba grupa (publiski iesniegtie priekšlikumi pieņemti izpildei/diskusija). LR VARAM, janv. 2016.
11.    J. Brizga. NGO’s in Latvia. Green Consumption. Riga, aprīlis, 2016 (Stokholmas Universitātes studentu lauka prakse LR)
12.    Ernšteins R., Brizga J., Rusmanis U. Environmental management and protection issues and problems in Latvia. Riga, aprīlis, 2016. (Stokholmas Universitātes studentu lauka prakse LR)
13.    Kauliņš J., Videi draudzīgas rīcības Liepājas pilsētā: sabiedrības mērķgrupu viedokļi. Maijs, 2016 (referāts un diskusija mērķgrupu seminārā).
14.    Brizga J. Videi draudzīga rīcība pašvaldībās: vērtības–rīcības–slodzes modeļi un mājsaimniecību aptauja Liepājā. Maijs, 2016 (referāts un diskusija mērķgrupu seminārā)
15.    Kauliņš J., Videi draudzīgas rīcības Liepājas pilsētā: sabiedrības mērķgrupu viedokļi. Maijs, 2016 (referāts un diskusijas Liepājas pilsētas Domes Vides komisijā)
16.    Brizga J. Videi draudzīga rīcība pašvaldībās: vērtības–rīcības–slodzes modeļi un mājsaimniecību aptauja Liepājā. (referāts un diskusija seminārā ar Liepājas skolu pārstāvjiem). Liepāja, septembris,  2016
17.    Trukšāns D., Ekoskolu programma. (referāts un diskusija seminārā ar Liepājas skolu pārstāvjiem). Liepāja, septembris,  2016
18.    Brizga J. Videi draudzīga rīcība pašvaldībās: vērtības–rīcības–slodzes modeļi. (referāts un diskusija mērķgrupu seminārā). Valmiera, oktobris, 2016
19.    Kauliņš J., Videi draudzīgas rīcības Valmieras pilsētā: sabiedrības mērķgrupu viedokļi. (referāts un diskusija mērķgrupu seminārā). Valmiera, oktobris, 2016
20.    Brizga J. VDR Valmieras mājsaimniecībās (referāts un diskusija mērķgrupu seminārā). Valmiera, oktobris,  2016
21.    Brizga J. Videi draudzīga rīcība pašvaldībās: vērtības–rīcības–slodzes modeļi un mājsaimniecību aptauja Valmierā. (referāts un diskusija seminārā ar Valmieras skolu pārstāvjiem). Valmiera, oktobris,  2016
22.    Brizga J. VDR Liepājas mājsaimniecībās (referāts un apmācību seminārs Liepājas skolu pārstāvjiem). Liepāja, oktobris, 2016
23.    Brizga J. VDR Valmieras mājsaimniecībās (referāts un apmācību seminārs Valmieras skolu pārstāvjiem). Valmiera, oktobris, 2016
24.    Ernšteins R., Kudreņickis I., Rusmanis U. Environmental protection system in Latvia: state and houselhold, municipal and corporate, and mediators sectors (introduction). Riga, April, 2017
25.    Kudreņickis I. Energy Efficiency and RES in Latvia: challenges. Riga, April, 2017
26.    Brizga J. Environmental NGO`s sector in Latvia and sustainable consumption approach. Riga, April, 2017
27.    Ernšteins R. Science progress and Policy developments integration:  from Nature – Environmental – Sustainability Sciences perspectives  towards Collaborative Governance. EXPO. Future energy forum 2017, International economy and policy in environmental protection. Astana, Kazakhstan, August 2017
28.    Brizga J. Ilgtspējīgs patēriņš - videi draudzīga rīcība un sabiedrības vērtību orientācija. Profesora Ervida Grinovska mantojuma zinātniski praktisks seminārs „Uzvedības ekonomika: izvēle”. LLU, Jelgava, Latvija, janvāris 2018


Projekta semināru sērija ar izglītojamo iesaisti par VPP visiem tematiskajiem problēmpētījumiem un rīcībpolitikas izstrādņu aprobāciju un attīstību MSP/BSP ietvaros LU ĢZZF u.c. fakultātēs (20-25 dalībnieki, 4 stundu apjoms):

29.    Ernšteins R., Kauliņš J. Ilgtspējīga attīstība un vides pārvaldība: nacionālais un vietējais līmenis plānošanā un praksē, sept. 2015.
30.    Brizga. J. Ilgtspējīga patēriņa attīstība un pārvaldība., sept.2015. (trīs darba pakas)
31.    Antons V. Videi draudzīga rīcība un ilgtspējīgs dzīvesveids, okt. 2015.
32.    Graudiņa-Bombiza S. Videi draudzīga rīcība un mājsaimniecības vides pārvaldība, okt. 2015., (trīs darba pakas)
33.    Kauliņš J. Attīstības pārvaldība un stratēģiskā plānošana. Ilgtspējīgas attīstības pārvaldības indikatoru sistēmas, okt., 2015. (divas darba pakas)
34.    Kudreņickis I. Klimata pārmaiņu pārvaldības rīcībpolitikas instrumenti, okt.2015.
35.    Zīlniece I. Municipālās vides pārvaldība, nov. 2015. (divas darba pakas)
36.    Ernšteins R. Vides pārvaldības pamatprincipi. Disciplinārā-integratīvā pieeja., nov.  2015.
37.    Zīlniece I. Integrētās piekrastes pārvaldība; plānošana un prakse. nov. 2015.
38.    Graudiņa-Bombiza S. Sabiedrības līdzdalība vides pārvaldībā, dec. 2015.
39.    Ernšteins R. Vides komunikācijas un videi draudzīga rīcība, dec. 2015.
40.    Ernšteins R. Integratīvais novērtējums un vides pārvaldības attīstība. Dec., 2015.
41.    Kauliņš J. Integrētas attīstības plānošana pašvaldībās. Rīga, septembris, 2016
42.    Kauliņš J. Ievads attīstības pārvaldības mērīšanā. Rīga, septembris, 2016
43.    Kauliņš J. Ilgtspējīgas attīstības pārvaldības indikatori un indikatoru sistēmas. Rīga, novembris, 2016
44.    Kauliņš J. Vides pārskats vides pārvaldības procesā. Rīga,  novembris, 2016
45.    Zvirbule L. Reģionālā vides pārvaldība. Rīga,  oktobris, 2016
46.    Ernšteins R. Vides pārvaldības pamatprincipi. Rīga,  septembris, 2016
47.    Ernšteins R. Vides pārvaldības segmentācijas attīstība. Rīga,  oktobris, 2016
48.    Ernšteins R. Mājsaimniecību vides pārvaldība. Rīga,  oktobris, 2016
49.    Kauliņš J. Vides pārvaldība un integrētas attīstības plānošana pašvaldībās. Rīga, novembris, 2016
50.    Ernšteins R. Attīstības pārvaldības sistēma. Rīga, oktobris, 2016
51.    Ernšteins R. Municipālā vides pārvaldība. Rīga, oktobris, 2016
52.    Ernšteins R. Sadarbības pārvaldība. Rīga, novembris, 2016
53.    Ernšteins R. Ilgtspējīgas attīstība un pašvaldības. Rīga, oktobris, 2016
54.    Kauliņš J. Ievads attīstības pārvaldības mērīšanā.  Rīga, novembris 2017
55.    Zīlniece I. Municipālā vides pārvaldība un vides pārvaldības pārskats. Rīga, novembris 2017
56.    Kauliņš J. Indikatoru sistēmu attīstība: teorija un prakse Latvijā.  Rīga, novembris 2017
57.    Kauliņš J. Vides pārvaldības datu bāzes un to attīstība. Rīga, novembris 2017