Publikācijas

KONFERENČU REFERĀTI. ZIŅOJUMI.
05/01/2017

Valsts pētījumu programma “Inovācija un ilgtspējīga attīstība: Latvijas pēckrīzes procesi globālā kontekstā (SUSTINNO)”


1.projekts „Ekonomiskā konkurētspēja un inovācija tautsaimniecībā”
04/01/2017

Zinātnisko konferenču referāti:

**

Krūmiņa, M. (2015). Who are Latvian early-stage entrepreneurs. Daugavpils Universitātes 57. Starptautiskā zinātniskā konference. 16.-17.04.2015, Daugavpils (Latvija). Prezentācija pieejama šeit: http://biceps.org/en/news/WhoAreLatvianEarlyStageEntrepreneurs

Pļuta, A. (2015). Taxes and the Labour Market Participation in Latvia. 16. Starptautiskā zinātniskā konference “Economic Science for Rural Development 2015”, LLU ESAF, 23.-24.04.2015, Jelgava (Latvija). Prezentācija pieejama šeit: http://biceps.org/lv/jaunumi/TaxesAndTheLabourMarketParticipationInLatvia

Krūmiņa, M. (2015). Latvian early-stage entrepreneurs - trends over time. 8. Starptautiskā zinātniskā konference “Information Society and modern Business. Modern Trends in Bussiness: Globalization vs Localization”, 23.-24.04.2015, Ventspils (Latvija). Prezentācija peejama šeit: http://biceps.org/en/news/LatvianEarlyStageEntrepreneursTrendsOverTime

Melece L., Krievina A. (2015). Development of Local Food Systems in Latvia. 21. Starptautiskā zinātniskā konference „Research for Rural Development 2015”, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte (LLU), 13.-15.05.2015, Jelgava (Latvija). Konferences programma šeit: http://www2.llu.lv/research_conf/Preliminary_programme_2015.pdf

Melece L., Krievina A. (2015). Competitiveness and Innovations in the Food Sector: Comparison of Baltic Countries. Starptautiskā zinātniskā konference “European Integration and Baltic Sea Region: Diversity and Perspectives – 2015”, 11-13.06.2015, Latvijas Universitāte, Rīga (Latvija). Konferences programma šeit: http://www.lu.lv/eibsrs2015/programme/

Jeroscenkova, L., Rivza, B., Kruzmetra, M., Melece, L., Spaks, A., Artsiusheuski, M. (2015). The Value of Cultural Heritage: The State in Belarus and Latvia”. 25th Congress of the Nordic Association of Agricultural Scientists „Nordic View to Sustainable Rural Development”, 16-18.06.2015, Rīga (Latvija). Kongresa mājaslapa: http://njfcongress.eu

Melece L., Krievina A. (2015). Growth of Food Sector Productivity through Innovations. Otrā Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Economics and Management Science & Studies - Innovative Solutions”, Aleksandras Stulginskis Universitāte, 26-27.06.2015, Kauņa–Viļņa–Klaipēda (Lietuva). Konferences referātu krājums pieejams šeit: http://www.laei.lt/x_file_download.php?pid=2273

***

Krūmiņa, M. (2016). Sākumposma uzņēmējdarbība Latvijā, to ietekmējošie faktori un biznesa cikls. Latvijas Universitātes 74. Starptautiskā konference. 11.02.2016, Rīga (Latvija). Programma:http://www.evf.lu.lv/konferences-un-seminari/lu-konferences/lu-74-konference/darba-resursi-un-sociala-politika/
Prezentācija: http://biceps.org/lv/jaunumi/VPP_prezentacija_11februaris_2016

Krūmiņa, M. (2016). Uzņēmējdarbība un biznesa cikls Latvijā. Jauni izaicinājumi ekonomikas un uzņēmējdarbības attīstībai - 2016. Starptautiskā konference, 12.-14.05.2016, Rīga (Latvija).
Programma:http://www.evf.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/evf/konferences/konference_2016/Programme_EVF_Confer_2016_FINAL.pdf
Prezentācija: http://biceps.org/lv/jaunumi/VPP_prezentacija_12maijs_2016

Krūmiņa, M. (2016). Uzņēmējdarbība un biznesa cikls Latvijā. 19. Ziemeļvalstu konference par mazo uzņēmumu pētījumiem (NCSB 2016), “Uzņēmējdarbība un vērtību radīšana”. Starptautiskā konference, 18.-20.05.2016, Rīga (Latvija). Programma: http://www.ncsb2016.org/programme/ ; Prezentācija: http://biceps.org/lv/jaunumi/VPP_prezentacija_22maijs_2016

Melece, L., Krieviņa, A. (2016). Impact of Bioenergy Production on Sustainable Rural Development. International Conference on Economic and Social Studies (ICESoS’16) “Regional Economic Development - Entrepreneurship and Innovation”, 21.-22.04.2016, Sarajevo (Bosnija  un Hercegovina). Programma: https://icesos.ibu.edu.ba/home/conference-program.html

Melece, L. (2016). Challenges and opportunities of circular economy and green economy. Engineering for Rural Development. 15th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development, 25.-27.05.2016, Jelgava (Latvija).

Melece, L., Krieviņa, A. (2016). Bioenergy in Latvia: Sector Value and Impacts. 15th International Scientific Conference Engineering for Rural Development, 25.-27.05.2016, Jelgava (Latvija).

Krieviņa, A., Hāzners, J., Melece, L. (2016). Competitiveness of Latvian Dairy Sector: Productivity and Export. 22th Annual International Scientific Conference “Research for Rural Development 2016”, 18.-20.05.2016, Jelgava (Latvija).
Programma: http://www2.llu.lv/research_conf/programme.htm

Melece L., Lakovskis, P. (2016). Sustainable Potatoes Production: Issues and Perspectives in Latvia, 3rd Meeting of the Section of Agronomy and Physiology of European Association for Potato Research, 26.09.2016, Rīga (Latvija).

Pļuta, A. (2016). Darbaspēka piedāvājuma analīzes teorētiskais un empirīskais ietvars. Latvijas Universitātes 74. Starptautiskā konference. 11.02.2016, Rīga (Latvija). Programma: http://www.evf.lu.lv/konferences-un-seminari/lu-konferences/lu-74-konference/darba-resursi-un-sociala-politika/ ; Prezentācija:http://biceps.org/lv/jaunumi/VPP_prezentacija_11februaris_2_2016

Pļuta, A. (2016). Motivācija ienākt darba tirgū Latvijā. Jauni izaicinājumi ekonomikas un uzņēmējdarbības attīstībai - 2016. Starptautiskā konference, 12.-14.05.2016, Rīga (Latvija).
Programma:http://www.evf.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/evf/konferences/konference_2016 ; /Programme_EVF_Confer_2016_FINAL.pdf ;
Prezentācija: http://biceps.org/lv/jaunumi/VPP_prezentacija_12maijs_2_2016
 

 


2.projekts ”Ilgtspējas sociālā dimensija un sociālā inovācija”
03/01/2017

Dalība konferencēs:

*
1.Bela, B. (2015). Ilgtspējas sociālā dimensija un sociālā inovācija. LU 73.zinātniskās konferences SZF plenārsēde “Attīstības izaicinājumi”, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte, 06.02.2015., Rīga (Latvija).http://www.lu.lv/konference/programma/?session=82

2.Banceviča, M. (2015).  Evidencēs balstītas rīcībpolitikas nozīme risku mazināšanā un dzīves kvalitātes uzlabošanā. „Informācijas tehnoloģijas – cilvēku ar invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanai”. Biedrība SUSTENTO. 21.02.2015. Jūrmala.

**

1. Krieviņa, A., Leimane, I., Melece, L. (2015). Role of Local Action Groups in Addressing Regional Development and Social Problems in Latvia. 21st Annual International Scientific Conference "Research for Rural Development 2015". Latvia University of Agriculture. 13.-14.05.2015, Jelgava (Latvia)

2. Melece, L. (2015). Social Innovation and its Types in Rural Areas. 16th International Scientific Conference “Economic Science for Rural Development’ 2015”. Latvia University of Agriculture. 23.-24.04.2015, Jelgava (Latvia)

3. Melece, L. (2015). Analysis of Economic Aspects of Leader Projects In Latvia. 16th International Scientific Conference “Economic Science for Rural Development’ 2015”. Latvia University of Agriculture. 23.-24.04.2015, Jelgava (Latvija)

4. Zobena, A. (2015). Innovative Approaches to Service Provision in Rural Areas: Case of Latvia. Easter European Countryside revisited – 25 years after the transition 26.-28.06.2015., Toruņa (Polija) (http://www.eec.umk.pl/conference/?page_id=9)

5. Rasnača, L (2015). Social Inequality in Rural Labour Markets: The case of Vulnerable Groups in Latvia. Easter European Countryside revisited – 25 years after the transition, 26.-28.06.2015., Toruņa (Polija) (http://www.eec.umk.pl/conference/?page_id=9)

6. Zača, E. (2015). Common Dreams of Global Cities in the Images. International conference Visuality: Intercultural Creative Discourses”, Vilnius Gediminas Technical University. 23.-24.04.2015. Vilnius (Lietuva)

7. Zača, E. (2015). Revitalizācija un publiskās ārtelpas utilizācija kā pilsētu augšanas ierobežošana. 18. starptautiskā zinātniskā konference “Sabiedrība un kultūra: Saknes un izaugsme”. 14.-15.05.2015. Liepāja, Latvija

8. Melece, L., Šēna, I. „Sociālās inovācijas lauku teritorijās”, referāts 18. starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Sabiedrība un kultūra: Saknes un izaugsme”, 2015. gada 14. maijā, Liepājas Universitāte, Liepāja.

9. Bela, B., Rasnača, L. (2015). Challenges of Latvian Social Policy: how to reach greater social security. 12. Conference of the European Sociological Association “Differences, Inequalities and Sociological Imagination”, 25.-28.08.2015, Prague (Czech Republic) (http://programme.esa12thconference.eu/sessions/2015-08-26)

10. Rasnača, L. (2015). Housing inequality: The case of vulnerable groups in Latvia. 12. Conference of the European Sociological Association “Differences, Inequalities and Sociological Imagination”, 25.-28.08.2015, Prague (Czech Republic) (http://programme.esa12thconference.eu/sessions/2015-08-28)

11. Bela. B. (2015). Nabadzības un labklājības izpratne Zemgales dzīvesstāstos. VPP Letonika 6. kongress, Mutvārdu vēstures sekcija, 11.09.2015, Rīga (Latvija)

12. Rasnača, L., Dobelniece, S. (2015). Is there Family Homelessness in Latvia? FEANTSA 10th Annual Research Conference on Homelessness in Europe “Families, housing and homelessness.” 25.-27.09.2015, Dublin (Ireland)

13. Silkāne, V. (2015). Bikstīšanas (nudging) iespējas dalības veicināšanai vēža savlaicīgas atklāšanas programmā. 10th International Scientific Conference “Socil Sciences for regionl development 2015”. 16.-17.10.2015. Daugavpils, (Latvija)

14. Reinholde, I. (2015). Empowerment and decision making. 4th International Scientific-Practial Conference “Good Governance at Local Self-Government: Theoretical and Practical transformations”. 16.-17.10. 2015. Šiauliai University, Šiauliai (Lietuva)

15. Pelps, J. (2015). “The concept of the social state in the Baltic states”. International Conference "Implementation of the Constitution: Experience and Problems”. Parliament of Lithuania and University of Mykolas Romeris, 16.10.2015. Vilnius, Lithuania

16. Banceviča, M. (2015). Veselības stāvokļa nevienlīdzība pacientu pašnovērtējuma kontekstā. 10. Latvijas pacientu organizāciju konference. 05.11.2015. Latvijas Cilvēku ar īpašajām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO, Rīga (Latvija)

17. Niklass, M. (2015). Investment in Human Capital as a Basis for Sustainable Development. International conference “Bridging education and science for sustainable development”. 03.12.2015. Daugavpils (Latvija) Programma: http://unesco.du.lv/files/KonferencesAnotacijuKrajums-Programma.pdf ; Tēžu krājums: http://unesco.du.lv/files/KonferencesAnotacijuKrajums.pdf

18. Melece L., Krievina A., Leimane I. „Non-formal education and learning in Latvia’s rural areas under LEADER approach”, referāts – , International Conference „Bridging Education and Science for Sustainable Development”, December 2–3, 2015, Daugavpils, Latvia. http://unesco.du.lv/files/KonferencesAnotacijuKrajums-Programma.pdf

19. Bela, B. (2016). Sociālās politikas un personīgās pieredzes sadursme mazo vietu attīstībā. LU 74.zinātniskā konference, Zemes un vides zinātņu nozares sekcijā „Vietu plānošana un attīstība”, 05.02.2016. Rīga, LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā (Latvija) Konferences programma pieejama: http://www.lu.lv/konference/programma/?year=2016

20. Silkāne, V. (2016). Veselību veicinoša uzvedība un ar to saistītā prokrastinācija 35-44 gadus veciem vīriešiem. LU 74. Zinātniskā konferences sekcijā “Psiholoģija”, 09.02. 2016. Rīga, LU PPMF (Latvija). Konferences programma pieejama: http://www.lu.lv/konference/programma/?year=2016

***

Dalība starptautiskās konferencēs :

1.    Bela, B. (2016). Invisibility of voice: numbers v.s. personal experience of poverty in Latvia. 6th international symposium of the Finnish Oral History Network “Fragile Memories: Doing Oral History with Vulnerable Narrators”. Helsinki (Finland), 24.–25.11.2016.
2.    Bela, B. (2016). Personal experience of poverty - intersection of individual and social in search for social assistance. ESA RN03 mid-term and ASPRI SUSTINNO conference “Biographical Research: Inequality and Innovation”. Riga: LU (Latvia), 22.-23.09.2106.
3.    Holma, B, (2016). Roles of libraries in MIL education. 2. Eiropas Medijpratības un informācijpratības forums Rīgā, 27.-29.06.2016.
4.    Niklass, M. (2016). In-Work Poverty In Latvia: Its Causes And Policy Implication. 8th Nordic Working Life Conference. Session 6: Emergent segments of precarious workers in the Nordic countries, Tampere University, Finland, 03.11.2016. Retrieved from http://www.uta.fi/yky/NWLC2016/cfp/sessiondetails/session6.html
5.    Reinholde, I. (2016). Challenges and realities of governance: towards a New Public Governance. 5th International Scientific-Practical Conference “GOOD GOVERNANCE AT LOCAL SELF-GOVERNMENT: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES IN DEVELOPINGCOLLABORATIVE GOVERNANCE”, Šiauliai: Šiauliai University (Lithuania), 13.-15.10.2016.
6.    Silkane, V. (2016). Health procrastination: Experience of 35-44 years old men. 6th International Interdisciplinary Scientific Conference “Society-Health-Welfare-2016. Living in the World of Diversity: Social Transformations, Innovations, Solutions”, Riga, Latvia, 23.-25.11. 2016.
7.    Silkane, V. (2016). Nudging to increase participation in the cervical cancer early detection program. International Association for Research in Economic Psychology, Society for the Advancement of Behavioral Economics Joint International Conference "Behavioural Insights in Research and Policy Making", Wageningen, the Netherlands, 8.-10.07.2016.
8.    Silkane, V. (2016). Procrastination, discounting and personality traits relations to health behaviour. European Health Psychology Society & BPS Division of Health Psychology Annual Conference "Behaviour Change: Making an Impact on Health and Health Services", Aberdeen, Scotland, 23.-27.08.2016.
9.    Silkāne, V. (2016). Veselību veicinošas uzvedības izvērtēšana un saistība ar citiem konceptiem. 2. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Veselība un personības attīstība: integratīvā pieeja”, Rīga, 14.-16.04.2016.
10.    Spurava, G. (2016). The Role of Librarians as Mediators in Promoting Young People Digital Literacy in Latvia. 2. Eiropas Medijpratības un informācijpratības forums Rīgā, 27.-29.06.2016.
11.    Spurava, G. (2016). The Role of Librarians in the Field of MIL in Latvia. First General Assembly of the Global Alliance for Partnerships on Media and Information Literacy (GAPMIL) and Media and Information Literacy (MIL) Conference: New Paradigms for Intercultural Dialogue. University of São Paulo, Brasil. 02.-05.11.2016.
12.    Tripāne, M. (2016). Helth inequality in Latvia in the context of self-rated health. Urban Governance in Europe: Preparing for Diversity, Social Sustainability and Migration. Akershus University College of Applied Sciences, Norvēģija, Oslo, 28. – 30.09.2016.
13.    Vītola, A. (2016). Social Innovation and the Role of the State: Case Study of Norway and Latvia. Paper presented at international conference „Exploring New Avenues for Innovation and Research Policies“, Lund, Sweden, 07.06.-10.06.2016. Place of publication: https://www.delegia.com/app/Data/ProjectImages/6857/Book_of_abstracts.pdf?MenuItemId=36050
14.    Rasnaca, L. (2016). Long-term Elderly Care: Quality assurance Challenges for Local Governments.  Research for Rural Development, Jelgava, LUA, 18.-20.05.2016.
15.    Rezgale-Straidoma, E., Rasnaca, L. Intergenerational Cultural Programs for seniors in Long-Term Care Institutions: Latvian Case. International Conference: Social investment and Development, Institute of Social Policy, Warsaw University, Poland, 22.-24.09.2016.
16.    Rasnaca, L., Nikišins, J., (2016). The role of inequality in context of housing deprivation. In: Urban governance in Europe: Preparing for diversity, social sustainability. Symposium organized by the Department of Public Management, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, 28.–30.09. 2016.
17.    Rozenvalds, J. (2016). Integration in Latvia: Flows and Ebbs in National and European Context. International Conference “Innovations in Science and Education. Central Bohemian University, Prague, 22.-23.03.2016. Retrieved from http://cbuic.cz/
18.    Melece, L., Krieviņa, A.* “Impact of Bioenergy Production on Sustainable Rural Development.” International Conference on Economic and Social Studies (ICESoS’16) “Regional Economic Development - Entrepreneurship and Innovation”, April 21-22, 2016, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. Retrieved from https://icesos.ibu.edu.ba/home/conference-program.html
19.    Melece, L.* “Challenges and opportunities of circular economy and green economy. Engineering for Rural Development”. 15th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development; 25-27 May, 2016, Jelgava; Latvia.
20.    Melece, L., Krieviņa, A.* “Bioenergy in Latvia: Sector Value and Impacts.” 15th International Scientific Conference Engineering for Rural Development, May 25-27, 2016, Jelgava, Latvia.

Dalība vietēja mēroga konferencēs Latvijā:
1.    Banceviča, M. (2016). Veselības stāvokļa nevienlīdzība Latvijā pašnovērtējuma kontekstā. LU 74.zinātniskā  konference, SUSTINNO projekta “Ilgtspējīgas attīstības sociālā dimensija un sociālā inovācija” sekcija, Rīga: LU (Latvija), 11.03.2016.
2.    Bela, B. (2016) Sociālās politikas un personīgās pieredzes sadursme mazo vietu attīstībā. LU 74.zinātniskā  konference, Zemes un vides zinātņu nozares sekcijā „Vietu plānošana un attīstība”. Rīga: LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā (Latvija), 05.02.2016.
3.    Bela, B. (2016). Nabadzības personiskā pieredze: individuālā un sociālā mijiedarbība biogrāfijā. LU 74.zinātniskā  konference, SUSTINNO projekta “Ilgtspējīgas attīstības sociālā dimensija un sociālā inovācija” sekcija, Rīga: LU (Latvija), 11.03.2016.
4.    Holma B., Spurava, G. (2016). Bibliotekāra kā mediatora loma bērnu un jauniešu digitālās pratības veicināšanā: bibliotekāru priekšstatu un pašvērtējuma analīze. LU 74.zinātniskā  konference, SUSTINNO projekta “Ilgtspējīgas attīstības sociālā dimensija un sociālā inovācija” sekcija, Rīga: LU (Latvija), 11.03.2016.
5.    Kovaļevska, A. (2016). Labklājības aizsardzība kā Latvijas valsts konstitucionāls pienākums. LU 74.zinātniskā  konference, SUSTINNO projekta “Ilgtspējīgas attīstības sociālā dimensija un sociālā inovācija” sekcija, Rīga: LU (Latvija), 11.03.2016.
6.    Niklass, M. (2016) Strādājošo nabadzība Latvijā. LU 74.zinātniskā  konference, SUSTINNO projekta “Ilgtspējīgas attīstības sociālā dimensija un sociālā inovācija” sekcija, Rīga: LU (Latvija), 11.03.2016.
7.    Pleps, J. (2016). Izaicinājumi demokrātijas ilgtspējai Latvijā. LU 74.zinātniskā  konference, SUSTINNO projekta “Ilgtspējīgas attīstības sociālā dimensija un sociālā inovācija” sekcija, Rīga: LU (Latvija), 11.03.2016.
8.    Pleps, J. (2016). Latgales kongresa nozīme Latvijas valstiskuma tapšanā. Forums “Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana”. 2016.gada 25. novembrī Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijā, Rēzeknē
9.    Rasnača, L. (2016). Mājokļa nodrošinājuma riski mazaizsargātām grupām. LU 74.zinātniskā  konference, SUSTINNO projekta “Ilgtspējīgas attīstības sociālā dimensija un sociālā inovācija” sekcija, Rīga: LU (Latvija), 11.03.2016.
10.    Reinholde, I. (2016). Vai pārvaldība veicina drošību un inovācijas? LU 74.zinātniskā  konference, SUSTINNO projekta “Ilgtspējīgas attīstības sociālā dimensija un sociālā inovācija” sekcija, Rīga: LU (Latvija), 11.03.2016.
11.    Silkāne, V. (2016). Bikstīšanas izmantošana dalības veicināšanai dzemdes kakla vēža savlaicīgas atklāšanas programmā. LU 74.zinātniskā  konference, SUSTINNO projekta “Ilgtspējīgas attīstības sociālā dimensija un sociālā inovācija” sekcija, Rīga: LU (Latvija), 11.03.2016.
12.    Silkāne, V. (2016). Veselību veicinoša uzvedība un ar to saistītā prokrastinācija 35-44 gadus veciem vīriešiem. LU 74.konference, Psiholoģijas sekcija, Rīga, 09.02.2016.
13.    Vītola, A. (2016). Sociālās inovācijas un valsts loma: Latvijas gadījuma analīze. LU 74.zinātniskā  konference, SUSTINNO projekta “Ilgtspējīgas attīstības sociālā dimensija un sociālā inovācija” sekcija, Rīga: LU (Latvija), 11.03.2016.
14.    Zobena, A. (2016). Sociālās inovācijas lauku un reģionālās attīstības kontekstā. LU 74.zinātniskā  konference, SUSTINNO projekta “Ilgtspējīgas attīstības sociālā dimensija un sociālā inovācija” sekcija, Rīga: LU (Latvija), 11.03.2016.
15.    Melece, L., Krieviņa, A., Leimane, I. LEADER programmas ieguldījums sabiedrības aktivizēšanai un izglītošanai. [Contribution of LEADER Program for Encouragement and Education of Community]. Latvijas Universitātes 74. Zinātniskā konference, SUSTINNO projekta “Sociālās zinātnes: Ilgtspējīgas attīstības sociālā dimensija un sociālā inovācija” sekcija, Rīga: LU (Latvija), 11.03.2016.
16.    Melece, L. Sociālais kapitāls un lauksaimniecības kooperatīvi. [Social Capital and Agricultural Cooperatives]. Latvijas Universitātes 74. Zinātniskā konference, SUSTINNO projekta “Sociālās zinātnes: Ilgtspējīgas attīstības sociālā dimensija un sociālā inovācija” sekcija, Rīga: LU (Latvija), 11.03.2016. 
 

Starptautiskā sadarbība:

*
Spurava, G. (2015). Eiropas ekspertu konference par mediju izglītību un bērnu aizsardzību  “Net Children 2020 – Growing up with Media”. Vācijas Federālā ministrija ģimenes, senioru, sieviešu un jaunatnes lietās sadarbībā ar Hansa Bredova Mediju pētījumu institūtu.  https://www.hans-bredow-institut.de/en/new-projects/net-children-2020-%E2%80%93-growing-media
 

 


3.projekts „Sabiedrības vērtīborientācijas un sabiedrības atjaunošanās”
02/01/2017

Dalība konferencēs:

*
1.    Ikstens, J. (2015). Sabiedrības vērtīborientācijas un sabiedrības atjaunošanās. LU 73.zinātniskās konferences SZF plenārsēde “Attīstības izaicinājumi”, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte, 06.02.2015., Rīga (Latvija). http://www.lu.lv/konference/programma/
 

**
1.    Cunska, Z. (2015). The role of ‘ex’: impact of education and partners’ previous family experiences on further union formation in Latvia. Paper presented at the Vienna Institute of Demography international conference ‘Education and reproduction in low-fertility settings (EDUREP)’, Vienna 2–4 December 2015.
2.    Ikstens, J. (2015). Media consumption nav attitudes towards security of Latvia. Paper presented at the NSHQ conference on New Security Challenges in Mons, Belgium, 8 September 2015.
3.    Ikstens, J. (2016). Mediju patēriņš, vērtīborientācijas un nodokļu maksāšana. Referāts LU 74.zinātniskajā konferencē Rīgā, 2016.gada 18.martā.
4.    Misāne, A (2015). The Value of Tolerance in a Decent Society – Lessons from Latvian Experience”. Paper presented at the University of Padova conference “Tracing the Path of Tolerance”, Padova, Italy, 27 May 2015.
5.    Misāne, A. (2016). “Kas kaiš Latvijai? Par anomijas diagnostikas metodoloģiju”. Referāts LU 74.zinātniskajā konferencē Rīgā, 2016.gada 18.martā.
6.    Valtenbergs, V., Irbīte, I. (18.03.2016) Latvijas skolotāju pieredze globālās izglītības īstenošanā. Referāts LU 74.zinātniskajā konferencē Rīgā, 2016.gada 18.martā.
7.    Zelče, V. (2016). Otrā pasaules kara noslēguma svētku rituāls postpadomju Latvijā. Referāts LU 74.zinātniskajā konferencē Rīgā, 2016.gada 18.martā.
 

***
1.    Mieriņa, I. (2016). Political Alientation in Post-Communist Countries - a Sign of Social Anomie? Paper to be presented at the 3rd ISA Forum of Sociology „The Future We Want: Global Sociology and the Struggle for a Better World.” In Vienna, Austria, 10.-14.07. 2016.
2.    Misāne, A (2016). ‘Conversion to Islam in Latvia: The Value Aspects’,  konferencē RENDRE COMPTE DES CONVERSIONS À L’ISLAM : VERS QUELLE APPROCHE EN SCIENCES SOCIALES ?/ INVESTIGATING CONVERSIONS TO ISLAM / WHICH APPROACH IN SOCIAL SCIENCES? , (Observatoire Sociologique du Changement) et CEVIPOF (Centre de recherches politiques), Laboratoires de Sciences Po,  Parīzē, Francijā,  15.-16.02.2016.
3.    Misāne, A (2016). Anomie, Anomia and Anomy – Distinct Concepts or Distinct Research Approaches ? A View from Latvia. Paper presented at The Future We Want: Global Sociology and the Struggle for a Better World./3rd ISA Forum of Sociology,  Vīne, 27.05.2015.
4.    Zelče, V. (2016). “Jaunlatvieši un nacionālā identitāte”. Starptautiskā zinātniskā konference “Indivīds. Vēsture. Nācija. Latviešu etnogrāfiskajai izstādei – 120”, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs. 25. 10.2016.
5.    Zelče, V. (2016). “Vēsture Jāņa Streiča filmās”. Starptautiska zinātniska konference “Jānis Streičs un laikmetu zīmes” Rīgas Kino muzejs, Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs, Starptautiskās kinokritiķu asociācijas (FIPRESCI) Latvijas nodaļa un biedrība “Ekrāns”. 20.10.2016.


****
(1)    Misāne A. “From Deviant to Accepted – How ‘Invisibe Religion’ became Visible in Latvia.” Referāts ESSWE 6.konferencē “Western Esotericism and Deviance”, Erfurtē, 1.-3. jūnijā, 2017.
(2)    Misāne A. “Valuespeak.Christian values as a political concept and values of the Christians in contemporary Latvia”. Referāts konferencē “Religion and Power” Vytautas Magnus University, Kauņā, 5.-6. Oktobrī, 2017. (Prezentācijā tika izmantoti SUSTINNO dati/ In the preparation of the presentation SUSTINNO data has been used).
(3)    Valtenbergs V. Prezentācija konferencē, 23.11.2017 “Finding One’s Voice Online. The Analysis of Online Petitions of Manabalss.lv in Latvia Riga Readings in Social Sciences (RRSS) “Civic society, inequality and post-crisis transformations” .
(4)    Valtenbergs, V., Ebele, I. (03.07.2017) The need for integral approach in global education and global citizenship. Virtual presentation. Conference “EDULEARN 2017”. Panel “Leadership in 21st century Education.” Presentation available: https://iated.org/concrete3/paper_detail.php?paper_id=59398 (Virtuālā prezentācija konferencē/ Virtual presentation in the conference).
(5)    Zelče, V. Report “Soviet Nostalgia in Post-Soviet Latvia”, 12th Conference on Baltic Studies in Europe, University of Latvia, Riga, 19-21 June, 2017, Riga.
(6)    Zelče, V., Ardava L. Ziņojums “Medijpratība”. LU 75. konferences Sociālo zinātņu Komunikācijas zinātnes Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sēde “Dzīves meistarība un informācijpratība". 2017. gada 23. marts.
(7)    Zelče, V. (2015). “Photo Albums of the Latvian Women after World War II”, ASEEES 48th Annual Convention, November 17–20, 2016, Washington, DC


4.projekts „Vides daudzveidība un ilgtspējīga izmantošana”
01/01/2017

Zinātnisko konferenču referāti:

Referāti starptautiskās zinātniskās konferencēs:
1.    Kudreņickis I., Ernšteins R., Lontone A., Kauliņš J., Zvirbule L., Strazdiņš J., Šteinberga Z., Zīlniece I., Ķepals A. Municipal Climate Change Adaptation Governance in Latvia: Approaching Cross-Sectorial and Multi-Instrumental Understanding. Report. International conference on Regional Formation and Development Studies. Klaipeda, 2014
2.    Kaulins J., Ernsteins R. Indicator systems for municipal sustainable development governance: Design and structure, construction and integration. Report. 21st Annual International Sustainable Development Research Conference: Tipping Point: Vulnerability and Adaptive Capacity, Melbourne, Australia, 2015
3.    Ernsteins R., Kaulins J., Kudrenickis I., Zilniece I. Sustainable coastal governance: Coastal science and socio-ecological indicator systems. Poster report. International Sustainable Development Conference, Bangkok, Thailand, Tomorrow People Organization, SDC 2015
4.    Kauliņš J. Latvian local governments experience in using indicators for development evaluation: Problems and challenges. Capacity-building and institutional cooperation between Latvian and Norwegian institutions, local and regional authorities”. Report. 1st Intergovernmental and municipal practice experience seminar, Oslo, Norway, 2015
5.    Lontone A., Zvirbule L., Graudiņa-Bombiza S., Ernšteins R. Municipal Environmental Governance Development in Latvia: Vertical Mutual Integration Understanding. Report. 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM under aegis of Academies of Sciences of Eastern Europe, Bulgaria, Albena. 2015
6.    Brizga J., Ernsteins R. , Makijenko J., Burlakovs J., Vincevica-Gaile Z. Multiple gaps in sustainable consumption governance. Report. International scientific – practical conference “Modern engineering technologies and environmental protection”. May 19-20th 2016, Tsereteli State University, Kutaisi, Georgia
7.    Brizga J., Multiple Gaps in Sustainable Consumption Governance. Report. Budapest Sustainable Consumption and Social Justice in a Constrained World. SCORAI Europe Workshop. August 29-30, 2016, Budapest, Hungary
8.    Truksans D., Cepuritis E. Environmental management system for formal education establishments and local development. Report. The 7th Intenational Scientific Conference. 2016, Klaipeda, Lithuania
9.    Kudrenickis I., Ernsteins R., Kaulins J. Sustainable Coastal Science-Policy-Practice Interface Development: Municipal Coastal Governance Indicator System. 10th International Conference on Energy and Development, Environment and Biomedicine. August 19-21, 2016, Mallorca, Spain
10.    Ernšteins R., Kudrenickis I., Kauliņš J., Lontone-Ieviņa A. Pro-Environmental Municipal Governance Developments in Latvia: Sustainability and Integration Principles in the Practice. Report. Contemporary Issues in Business, Management and Education. 2017, Vilnius, Lithuania
11.    Ernsteins R., Kudrenickis I., Lontone-Ievina A., Zilniece I., Lerhs I. Municipal Sustainable Coastal Governance Interface Development:  Social-Ecological Systems Studies Towards Complementary Instruments. Report. INASE Environmental Science and Geoscience. 2017, Athens, Greece
12.    Ernsteins R., Lontone-Ievina A., Zvirbule L., Zilniece I. Regional and local sustainable food systems governance: collaboration and communication. Report. The 2017 International Conference on Energy, Environment, Ecosystems, and Development. 2017, Prague, Czech Republic
13.    Brizga J. Environmental impact of the household food consumption in Latvia. Report. Scientific and practical conference “Alternative food supply networks in Central and Eastern Eurome: Towards new grounds for interpretation and collaboration”. 2017, Riga, Latvia

Stenda referāti starptautiskās konferencēs:
14.    Kauliņš J., Kudreņnickis I., Ernšteins R. Sustainable governance indicators for coastal municipalities: Local Saulkrasti case development. Poster report, 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM under aegis of Academies of Sciences of Eastern Europe, Bulgaria, Albena. 2015
15.    Ernšteins R., Kauliņš J., Kudreņnickis I., Antons V. Integrated coastal management model approach for local municipalities: Latvia case development. Poster report, 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM under aegis of Academies of Sciences of Eastern Europe, Bulgaria, Albena. 2015
16.    Brizga J., Ernsteins R., “Sustainable Household Consumption In Latvia: Environemental Behaviour And Communication Requirement”. Poster report. International Scientific Conference on Social Sciences and Arts, SGEM Vienna, Hofburg, April 2016
17.    Brizga J., Ernsteins R., “Sustainable Consumption Governance Development In Latvia: Framework, Collaboration, Integration”. Poster report. International Scientific Conference on Social Sciences and Arts, SGEM Vienna, Hofburg, April 2016
18.    Ernsteins R., Lontone A., Kudrenickis I., Kaulins J., Zilniece I. Coastal Risk Collaboration Governance and Communication: Integration of Stakeholder Risk Information, Training, Participation And Behavior. Poster report. International Disaster and Risk Conference (IDRC). Poster Collection, Integrative Risk Management - towards resilient cities. 28 August - 01 September 2016, Davos, Switzerland
19.    Lontone A., Ernsteins R., Lagzdina E., Graudina S., Kudrenickis I., Kaulins J., Osniece K., Lapins J. Local coastal governance: science-policy interface and municipal monitoring. Poster report. The 13th International MEDCOAST Congress on Coastal and Marine Sciences, Engineering, Management & Conservation. MEDCOAST 17. Mellieha, Malta, November  2017

Referāti starptautiskās konferencēs Latvijā:
20.    Kauliņš J., Ernšteins R., Kudreņickis I. Ilgtspējīgas attīstības pārvaldības indikatoru sistēma pašvaldībās: Saulkrastu novada ilgtspējības novērtējums. Referāts. 18. Starptautiskā zinātniskā konference, Liepājas Universitāte sadarbībā ar Malardālenas Universitāti, Liepāja, Latvija, 2015
21.    Graudiņa-Bombiza S., Ernšteins R., Lontone A., Antons V. Mājsaimniecību vides pārvaldība un pašvaldību attīstība: videi draudzīgas rīcības novērtējums un plānošana. Referāts. 18. Starptautiskā zinātniskā konference, Liepājas Universitāte sadarbībā ar Malardālenas Universitāti, Liepāja, Latvija, 2015
22.    Kauliņš J., Ernšteins R., Frīdmanis J., Zvirbule L. Vides pārvaldības attīstība pašvaldībās: vides pārvaldības pārskata pieeja un integrācija attīstības plānošanā. Referāts. 18. Starptautiskā zinātniskā konference, Liepājas Universitāte sadarbībā ar Malardālenas Universitāti, Liepāja, Latvija, 2015
23.    Ernšteins R., Lagzdiņa Ē., Štāls A., Ošniece K. Municipālās vides komunikācijas instrumentu komplementāra attīstība: informācija un izglītība, līdzdalība un rīcība. Referāts. 18. Starptautiskā zinātniskā konference, Liepājas Universitāte sadarbībā ar Malardālenas Universitāti, Liepāja, Latvija, 2015
24.    Ķepals A., Zīlniece I., Ulme J. Piekrastes pārvaldība un vides komunikācijas instrumentu attīstība. Referāts. 18. Starptautiskā zinātniskā konference, Liepājas Universitāte sadarbībā ar Malardālenas Universitāti, Liepāja, Latvija, 2015
25.    Kudreņickis I., Ernšteins R., Lagzdiņa E. Klimata pārmaiņu pārvaldības prakse un instrumenti Latvijā. Referāts. 18. Starptautiskā zinātniskā konference, Liepājas Universitāte sadarbībā ar Malardālenas Universitāti, Liepāja, Latvija, 2015
26.    Brizga J. Sabiedrības ilgtspējīga attīstība: vērtības – rīcības – ietekmes. Starptautiska zinātniska konference Izglītība un zinātnes ilgtspējīgai attīstībai. Referāts. Daugavpils: Daugavpils Universitāte, 2015
27.    Kauliņš J., Rusmanis U. Videi draudzīgas rīcības attīstība pašvaldībās  - Liepājas pilsētas piemērs. Referāts. 19. Starptautiskā zinātniskā konference, Liepājas Universitāte sadarbībā ar Malardālenas Universitāti, Liepāja, Latvija, 2016
28.    Kauliņš J. Ernšteins R. Municipālā attīstības pārvaldība Latvijā: vides pārvaldības integrācijas problemātika. Referāts. 19. Starptautiskā zinātniskā konference, Liepājas Universitāte sadarbībā ar Malardālenas Universitāti, Liepāja, Latvija, 2016
29.    Ernšteins R. Socio-ekoloģisko sistēmu vides un ilgtspējīgas attīstības pārvaldība Latvijā: modeļpieejas un integrācijas pieejas. Referāts. 19. Starptautiskā zinātniskā konference, Liepājas Universitāte sadarbībā ar Malardālenas Universitāti, Liepāja, Latvija, 2016
30.    Skudra B., Lontone - Ieviņa A., Ernšteins R. Vides pārvaldības integrācija pašvaldības plānošanas un realizācijas procesos. Referāts. 19. Starptautiskā zinātniskā konference, Liepājas Universitāte sadarbībā ar Malardālenas Universitāti, Liepāja, Latvija, 2016
31.    Lerķis I., Zīlniece I. Integrētā piekrastes pārvaldība LR pašvaldībās. Referāts. 19. Starptautiskā zinātniskā konference, Liepājas Universitāte sadarbībā ar Malardālenas Universitāti, Liepāja, Latvija, 2016
32.    Ulme J., Graudiņa-Bombiza S. Zilā karoga kā brīvprātīga piekrastes pārvaldības un komunikācijas instrumenta pieredzes/prakses izvērtējums Latvijā. Referāts. 19. Starptautiskā zinātniskā konference, Liepājas Universitāte sadarbībā ar Malardālenas Universitāti, Liepāja, Latvija, 2016
33.    Lontone-Ieviņa A., Ernšteins R. Ilgtspējīgas attīstības pārvaldības sektoru pilotpētījums daudznozaru tematiskās attīstības situāciju kontekstā. Referāts. 19. Starptautiskā zinātniskā konference, Liepājas Universitāte sadarbībā ar Malardālenas Universitāti, Liepāja, Latvija, 2016
34.    Jānis Kauliņš. Pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiskā plānošana un pārvaldība: Indikatoru sistēmā pamatots Saulkrastu novada ilgtspējīgas attīstības novērtējums. Referāts. Liepājas Universitātes 20. Starptautiskā zinātniskā konference, Liepāja, 2017
35.    Jānis Kauliņš, Raimonds Ernšteins. Vides pārvaldības cikla realizācijas saturs un process: Valmieras pilsētas piemērs. Referāts. Liepājas Universitātes 20. Starptautiskā zinātniskā konference, Liepāja, 2017
36.    Brizga J., Ikstens J., Gaugere K., Ernšteins R. Household Pro-Environmental Behaviour Development in Latvia: Behavioural Practice and Values Orientation. Report. 18th International Scientific Conference Economic Science for Rural Development 2017, Jelgava, Latvija
37.    Brizga J. Resursu plūsma Latvijā: bioekonomikas efektivitātes novērtējums. 76. Starptautiskā zinātniskās konference. Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne. Referāts. Rīga: Latvijas Universitāte, 2018
38.    Trukšāns D. Vides pārvaldības attīstība izglītības iestādēs: ekoskolu prakse pārtikas atkritumu apsaimniekošanā. 76. Starptautiskā zinātniskās konference. Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne. Referāts. Rīga: Latvijas Universitāte, 2018
39.    Brizga J., Ernšteins R., Kauliņš J., Kudreņickis I. Videi draudzīgu rīcību attīstība Latvijā: mājsaimniecību anketēšanu rezultāti. 76. Starptautiskā zinātniskās konference. Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne. Referāts. Rīga: Latvijas Universitāte, 2018
40.    Bieziņa L., Ancāne S., Kalniņa G., Ernšteins R. Vides pārvaldības pārskata pieejas attīstība Valmieras pašvaldībā: priekšlikums un novērtējums. 76. Starptautiskā zinātniskās konference. Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne. Referāts. Rīga: Latvijas Universitāte, 2018


Referāti Latvijas Universitātes zinātniskā konferencē:
41.    Kauliņš J., Ernšteins R. Indikatoru sistēmu uzbūves un veidošanas pamatnostādnes ilgtspējīgas attīstības pārvaldībā. Latvijas Universitātes 73. zinātniskā konference. Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne. Referāts. Rīga: Latvijas Universitāte, 2015
42.    Kudreņickis I., Ernšteins R. Klimata pārmaiņu pārvaldības instrumenti Latvijā: vietējo pašvaldību prakses attīstība. Latvijas Universitātes 73. zinātniskās konference. Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne. Referāts. Rīga: Latvijas Universitāte, 2015
43.    Ķepals A., Zīlniece I., Lontone-Ieviņa A. Integrēta piekrastes pārvaldība pašvaldībās: pamatpieejas un sadarbības komunikācijas princips. Latvijas Universitātes 73. zinātniskās konferences Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne. Referāts. Rīga: Latvijas Universitāte, 2015
44.    Kauliņš J. Ilgtspējīgas attīstības pārvaldības indikatoru sistēma: mērīšanas metodiskais nodrošinājums pašvaldībās. Latvijas Universitātes 73. zinātniskās konference. Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne. Referāts. Rīga: Latvijas Universitāte, 2015
45.    Ernšteins R., Kauliņš J., Kudreņickis I. Ilgtspējīgas attīstības stratēģiskā plānošana pašvaldībās: pārvaldības novērtēšanas prakse. Latvijas Universitātes 73. zinātniskās konference. Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne. Referāts. Rīga: Latvijas Universitāte, 2015
46.    Melece K. Vides komunikācija atbildīga dzīvesveida veicināšanā: vides pārvaldības prakse mājsaimniecībās. Latvijas Universitātes 73. zinātniskās konference. Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne. Referāts. Rīga: Latvijas Universitāte, 2015
47.    Kauliņš J., Ernšteins R. Indikatoru sistēmu attīstības nosacījumi piekrastes pašvaldībai. Latvijas Universitātes 74. zinātniskās konference. Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne. Referāts. Rīga: Latvijas Universitāte, 2016
48.    Kauliņš J., Ernšteins R. Piekrastes tematiskās plānošanas nacionālais ietvars Latvijā: novērtējums un iespējas pašvaldību attīstībai. Latvijas Universitātes 74. zinātniskās konference. Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne. Referāts. Rīga: Latvijas Universitāte, 2016
49.    Kauliņš J. Ilgtspējība un integrativitāte ilgtermiņa attīstības plānošanas dokumentos Latvijā. Latvijas Universitātes 74. zinātniskās konference. Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne. Referāts. Rīga: Latvijas Universitāte, 2016
50.    Kudreņickis I. Klimata pārmaiņu pārvaldības problēmjautājumi Latvijas pašvaldībās. Latvijas Universitātes 74. zinātniskās konference. Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne. Referāts. Rīga: Latvijas Universitāte, 2016
51.    Brizga J. Ilgtspējīga patēriņa pārvaldības attīstības: Vērtību - rīcību – ietekmju procesu neatbilstības un atšķirības. Latvijas Universitātes 74. zinātniskās konference. Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne. Referāts. Rīga: Latvijas Universitāte, 2016
52.    Ķepals A. Zilais karogs kā pašvaldību piekrastes pārvaldības attīstības instruments. Latvijas Universitātes 74. zinātniskās konference. Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne. Referāts. Rīga: Latvijas Universitāte, 2016
53.    Lontone – Ieviņa A., Ernšteins R., Zīlniece I. Vides pārvaldības attīstība pašvaldībās: vides sektora, attīstības pārvaldības sektoru un dimensiju pieejas un to integrācija. Latvijas Universitātes 74. zinātniskās konference. Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne. Referāts. Rīga: Latvijas Universitāte, 2016
54.    Brizga J., Ikstens J., Ernšteins R., Gaugere K. Videi draudzīga rīcība un sabiedrības vērtību orientācija. Latvijas Universitātes 75. zinātniskās konference. Sabiedrības veselība, dzīves kvalitāte un nācijas ilgtspēja. Referāts. Rīga: Latvijas Universitāte, 2017
55.    Brizga J., Kauliņš J., Ernšteins R., Kudreņickis I. Videi draudzīgas rīcības Latvijas mājsaimniecībās: faktori un klāstergrupas. 75. zinātniskās konference. Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne. Referāts. Rīga: Latvijas Universitāte, 2017
56.    Trukšāns D. Videi draudzīgu rīcību attīstība skolu mācību saturā un procesā: ekoskolu programmas pieredzes izvērtējums Latvijā. 75. zinātniskās konference. Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne. Referāts. Rīga: Latvijas Universitāte, 2017
57.    Kauliņš J. Saulkrastu ilgtspējīgas attīstības pārvaldības indikatoru tehniskais novērtējums. 75. zinātniskās konference. Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne. Referāts. Rīga: Latvijas Universitāte, 2017
58.    Urtāns A., Urtāne L. Sabiedriskais monitorings kā sabiedrības iesaistes līdzeklis teritorijas pārvaldībā. 75. zinātniskās konference. Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne. Referāts. Rīga: Latvijas Universitāte, 2017
59.    Kudreņickis I. Ernšteins R. Ilgtspējīgas piekrastes pārvaldības attīstība pašvaldībās: Piekrastes zinātnes-politikas-prakses mijsadarbības modulis. 75. zinātniskās konference. Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne. Referāts. Rīga: Latvijas Universitāte, 2017
60.    Lagzdiņa Ē., Ernšteins R. Vides komunikācijas pārvaldība: situācijas attīstības novērtējums un izaicinājumi. 75. zinātniskās konference. Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne. Referāts. Rīga: Latvijas Universitāte, 2017