Publikācijas

SEMINĀRU MATERIĀLI
05/12/2017

Valsts pētījumu programmas “Inovācija un ilgtspējīga attīstība: Latvijas pēckrīzes procesi globālā kontekstā (SUSTINNO)” semināru un konferenču materiāli

2018.gada 13.jūnija valsts pētījumu programmas „Inovācija un ilgtspējīga attīstība: Latvijas pēckrīzes procesi globālā kontekstā" (VPP SUSTINNO) noslēguma konferences materiāli.

Konferences prezentācijas:

 

Valsts pētījumu programmas “Inovācija un ilgtspējīga attīstība: Latvijas pēckrīzes procesi globālā kontekstā (SUSTINNO)” 2.posma rezultātu publiskā apspriešana. 10.03.2016., Rīga.

Konferences materiāli:

VPP SUSTINNO programma un tās izpildes gaita, vadītājs Jānis Ikstens

1.projekts „Ekonomiskā konkurētspēja un inovācija tautsaimniecībā", vadītājs Alfreds Vanags

2. projekts "Ilgtspējas sociālā dimensija un sociālā inovācija", vadītāja Baiba Bela

3. projekts „Sabiedrības vērtīborientācijas un sabiedrības atjaunošanās", vadītājs Jānis Ikstens

4.projekts „Vides daudzveidība un ilgtspējīga izmantošana", vadītājs Raimonds Ernšteins

 

Valsts pētījumu programmas “Inovācija un ilgtspējīga attīstība: Latvijas pēckrīzes procesi globālā kontekstā (SUSTINNO)” 1.posma rezultātu publiskā apspriešana. 20.11.2015., Rīga.

Semināra materiāli:

VPP SUSTINNO programma un tās izpildes gaita, vadītājs Jānis Ikstens

1.projekts „Ekonomiskā konkurētspēja un inovācija tautsaimniecībā", vadītājs Alfreds Vanags

2. projekts "Ilgtspējas sociālā dimensija un sociālā inovācija", vadītāja Baiba Bela

3. projekts „Sabiedrības vērtīborientācijas un sabiedrības atjaunošanās", vadītājs Jānis Ikstens

4.projekts „Vides daudzveidība un ilgtspējīga izmantošana", vadītājs Raimonds Ernšteins

 


1.projekts „Ekonomiskā konkurētspēja un inovācija tautsaimniecībā”
01/12/2017

Zinātniskie semināri:

**

Teorētiskais seminārs par jaunākajām tendencēm zinātniskajā literatūrā par nodokļiem un nodokļu iekasēšanu, 16.03.2015, Rīga (Latvija).
1. raksts: Kumler, T., Verhoogen, E., Frias, J. (2013). Enlisting Employees in Improving Payroll-Tax Compliance: Evidence from Mexico, NBER Working Paper 19385. Prezentē – Anna Zasova.
2. raksts: Kalíšková, K. (2015). Tax and transfer policies and female labor supply in the EU, EUROMOD Working Paper Series. Prezentē – Anna Pļuta.

Beņkovskis, K., Zorgenfreija, L., Bērziņa, S. (2015). Evaluation of Latvia’s re-exports using firm-level trade data. BICEPS/SSE Riga research seminar semināru cikls. 29.10.2015, Rīga (Latvija).

Melece, L. (2015). Innovative Distribution Network of Organic Products in Latvia: Agricultural Service Cooperative Society “Zaļais grozs”, seminārs konferences TP Organic „Organic Innovation Days” ietvaros, 1-2.12.2015, Brisele (Beļģija). Izpētīts, iesniegts un prezentēts Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības un pārtikas inovatīvs risinājums sadaļā „New business models of value addition at the local level”.

Zasova, A. (2015). BICEPS pētījumi par nodokļu un pabalstu sistēmu lomu ienākumu nevienlīdzības mazināšanā. VPP SUSTINNO 1. projekta pieredze. 2. Zinātniskais seminārs. “Ilgtspējas un inovācijas izpēte: kopsavilkums par pirmo pētījuma gadu”, organizē VPP SUSTINNO 2. projekts. 18.12.2015, Rīga (Latvija).

Zasova, A. (2015). BICEPS pētījumi par nodokļu un pabalstu sistēmu lomu ienākumu nevienlīdzības mazināšanā. VPP SUSTINNO 1. projekta pieredze. 2. Zinātniskais seminārs. “Ilgtspējas un inovācijas izpēte: kopsavilkums par pirmo pētījuma gadu”, organizē VPP SUSTINNO 2. projekts. 18.12.2015, Rīga (Latvija).


2.projekts ”Ilgtspējas sociālā dimensija un sociālā inovācija”
01/12/2017

Zinātniskie semināri:

 • Melece, L., Krievina, A., Leimane, I. (2015). „Vietējo rīcības grupu loma reģionālās attīstības un sociālo problēmu risināšanā Latvijā - LEADER projektu ekonomisko aspektu analīze Latvijā” [The role of local action groups in solving regional development and social problems in Latvia - Analysis of the economic aspects of LEADER projects in Latvia], SUSTINNO Scientific Seminar of Project 2, 23.03.2015., LU SZF.
 • Melece, L., Krievina, A., Leimane, I. (2015). Scientific Seminar „Iestrādes ilgtspējas un inovācijas izpētē” [Elaboration Forerun of Sustainability and Innovation Research], 02.07.2015., LU SZF.
 • Melece, L.* (2015). Innovative Distribution Network of Organic Products in Latvia: Agricultural Service Cooperative Society “Zaļais grozs”, Conference TP Organic “Organic Innovation Days”, December 1-2, 2015, Brussels (Belgium).
 • Melece, L.** (2018). “Organic Agriculture Development in Latvia”. Nordic – Baltic Seminar/Workshop, 18-19.04.2018., Uppsala, Sweden.
   

Semināru un konferenču materiāli

Zinātniskie semināri:

Projekta zinātniskais seminārs “Iestrādes ilgtspējas un inovācijas izpētē”, 02.07. 2015.Seminārā nolasītie referāti:

 • Vītola, A. Valsts pārvaldes īstenoti sociālo inovāciju atbalsta pasākumi: citu valstu pieredze
 • Jurāne-Brēmere, A. Pārskats par sociālo inovāciju izpēti Latvijā
 • Kovaļevska, A. Sociāli atbildīga valsts. Sociālais atbildīgums LR Satversmes preambulā.
 • Bela, B. Sociālās inovācijas aktīvas un veselīgas novecošanas izpētē: SIforAGE projekta pieredze, rezultāti un sadarbības iespējas ar VPP
 • Zobena, A., Rasnača, L.  Pieredze konferencē: idejas,  tendences un tēmas, kurām būtu vērts pievērst uzmanību arī VPP ietvaros

Projekta zinātniskais seminārs “Ilgtspējas un inovācijas izpēte: kopsavilkums par pirmo pētījuma gadu”, 18.12.2015. Seminārā nolasītie referāti:

 • Niklass, M. Aptaujas par nabadzības un sociālas atstumtības riskiem galvenie rezultāti
 • Zasova, A. BICEPS pētījumi par nodokļu un pabalstu sistēmu lomu ienākumu nevienlīdzības mazināšanā. VPP SUSTINNO 1. projekta pieredze
 • Silkāne, V. Gadījuma analīze sociālo inovāciju izpētē.
 • Bela, B. Pārskats par 1. un 2. posmu – plānotais un paveiktais.

Projekta plānošanas semināri:

VPP SUSTINNO 2. projekta zinātniskais seminārs, 23.03.2015., LU SZF. Semināra uzstājās:

 • Melece, L. „Sociālās inovācijas lauku teritorijās”, projekta zinātniskais seminārs, LU, Rīga, 2015.gada 23.martā.
 • Melece, L., Krieviņa, A., Leimane, I. „Vietējo rīcības grupu loma reģionālās attīstības un sociālo problēmu risināšanā Latvijā - LEADER projektu ekonomisko aspektu analīze Latvijā”, projekta zinātniskais seminārs, LU, Rīga, 2015.gada 23.martā.

***

Latvijas Universitātes 74.konference. Valsts pētījumu programmas "SUSTINNO" 2.projekta sekcija “"Ilgtspējas sociālā dimensija un sociālās inovācijas ". 2016.gada 11.marts. Sekciju vadīja VPP SUSTINNO 2.projekta vadītāja Dr.sc.soc.Baiba Bela. Ar konferences materiāliem varat iepazīties šeit:

 


3.projekts „Sabiedrības vērtīborientācijas un sabiedrības atjaunošanās”
01/12/2017

Rīkotas konferences :

•    Valsts pētījumu programmas “Inovācija un ilgtspējīga attīstība: Latvijas pēckrīzes procesi globālā kontekstā (SUSTINNO)” 1.posma rezultātu publiskā apspriešana. 30.11.2015.Rīgā, Latvijā.// National Research Programme “Innovation and sustainable development: Latvia’s post-crisis experience in a global context (SUSTINNO)” public discussion on the program’s 1st Phase results. (In Latvian). 30.11.2015. Riga, Latvia. Prezentācijas pieejamas/Presentations available: http://www.sustinno.lv/lv/publikacijas/seminaru-materiali/

•    Valsts pētījumu programmas “Inovācija un ilgtspējīga attīstība: Latvijas pēckrīzes procesi globālā kontekstā (SUSTINNO)” 2.posma rezultātu publiskā apspriešana. 10.03.2016.Rīgā, Latvijā.// National Research Programme “Innovation and sustainable development: Latvia’s post-crisis experience in a global context (SUSTINNO)” public discussion on the program’s 2nd Phase results (In Latvian). The 74th University of Latvia Scientific conference in Riga, Latvia. 10.03.2016.Prezentācijas pieejamas/Presentations available: http://www.sustinno.lv/lv/publikacijas/seminaru-materiali/

•    18.03.2016. Sabiedrības vērtīborientācijas un sabiedrības atjaunošanās (VPP SUSTINNO). Latvijas Universitātes 74.konference. Vadītājs: Jānis Ikstens. Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.// 18.03.2016. Value orientations and reproduction of society (SRP SUSTINNO.  University of Latvia, 74th Conference. Moderator: Jānis Ikstens. Riga, Kalapka bulvaris 4.

•    Valsts pētījumu programmas “Inovācija un ilgtspējīga attīstība: Latvijas pēckrīzes procesi globālā kontekstā (SUSTINNO)” 3.posma rezultātu publiskā apspriešana. 02.12.2016.Rīgā, Latvijā. // National Research Programme “Innovation and sustainable development: Latvia’s post-crisis experience in a global context (SUSTINNO)” public discussion on the program’s 3rd Phase results. 02.12.2016. Riga, Latvia. Prezentācijas pieejamas/Presentations available: http://www.sustinno.lv/lv/publikacijas/seminaru-materiali/

•    Valsts pētījumu programmas “Inovācija un ilgtspējīga attīstība: Latvijas pēckrīzes procesi globālā kontekstā (SUSTINNO”) noslēguma konference. 12.06.2018. Rīgā, Latvijā.  //National Research Programme “Innovation and sustainable development: Latvia’s post-crisis experience in a global context (SUSTINNO)” final conference. Prezentācijas pieejamas/Presentations available: http://www.sustinno.lv/lv/aktualitates/
 

Semināru un konferenču materiāli:

Latvijas Universitātes 74.konference. Valsts pētījumu programmas "SUSTINNO" 3.projekta sekcija "Sabiedrības vērtīborientācijas un sabiedrības atjaunošanās ". 2016.gada 18.marts. Sekciju vadīja VPP SUSTINNO programmas vadītājs un VPP SUSTINNO 3.projekta vadītājs Dr.sc.pol. Jānis Ikstens.  Konferences materiāli:


4.projekts „Vides daudzveidība un ilgtspējīga izmantošana”
01/12/2017

Organizētie semināri un konferenču sekcijas:

 1. Latvijas Universitātes 73. Zinātniskā konference, 6. februāris 2015. gads, Sekcija “Vides pārvaldības attīstība: sektori un integratīvās pieejas”, Sekcija “Piekrastes ilgtspējīga attīstība: pārvaldība un komunikācija”
 2. Sadarbībā ar Liepājas Universitāti - Liepājas Universitātes 18. Starptautiskā zinātniskā konference sadarbībā ar Malardālenas Universitāti, 14. un 15. maijs 2015. gads, Sekcija “Vides zinātne”.
 3. Latvijas Universitātes 74. Zinātniskā konference, 2016. gada 2. februārī, sekcija „Piekrastes vides integrētā pārvaldība”
 4. Latvijas Universitātes 74. Zinātniskā konference, 2016. gada 5. februārī, sekcija “Vides un ilgtspējīgas attīstības pārvaldība”

Rīkotās konferences:

 1. Sadarbībā ar Liepājas Universitāti - Liepājas Universitātes 19. Starptautiskā zinātniskā konference sadarbībā ar Malardālenas Universitāti, 19. un 20. maijs 2016. gads, Sekcija “Vides pārvaldība”.


Starptautiskā konference/seminārs:

1.    Starptautiskā konference-seminārs “Environmental governance challenges: Japan-Latvia comparison and research partnerships development”, organizētāji: Latvijas Universitāte un  Jokohamas Universitāte, (Japāna). Rīga, Latvija, februāris, 2017.
 

Rīkotie semināri:

1.    Lauka studiju seminārs “International Environmetal issues” Stokholmas universitātes studentiem, Rīga, Salacgrīva, 11. – 15. aprīlis, 2016
2.    Liepājas pilsētas ekspertu apaļā galda diskusija "Videi draudzīga rīcība pašvaldībās: Liepājas pilsēta" Liepāja, maijs, 2016
3.    Valmieras pilsētas ekspertu apaļā galda diskusija "Videi draudzīga rīcība pašvaldībās: Valmieras pilsēta" Valmiera, Oktorbis, 2016
4.    Liepājas pilsētu skolu apmācību seminārs “Videi draudzīga rīcība Liepājas mājsaimniecībās” Liepāja, okrobris 2016
5.    Valmieras pilsētas skolu apmācību seminārs “Videi draudzīga rīcība Liepājas mājsaimniecībās” Valmiera, okrobris 2016
6.    Liepājas pilsētu skolu apmācību seminārs “Videi draudzīga rīcība Liepājas mājsaimniecībās” Liepāja, decembris, 2016
7.    Lauka studiju interaktīvais seminārs “Vides komunikācijas stratēģijas attīstības Valmierā”. Marts 2017
8.    Seminārs “Saulkrastu novada Ilgtspējīgas attīstības pārvaldības indikatoru sistēma un pārsksts” Saulkrasti, maijs, 2017
9.    Ekspertu diskusija “Par Vides nozares attīstību Valmieras pilsētā”, Valmiera, jūnijs, 2017
10.    Seminārs/prāta vētra  “Par Vides komunikācijas attīstību Valmieras pilsētā”, Valmiera, jūnijs, 2017
11.    Seminārs “Valmieras pilsētas vides komunikācijas stratēģijas izstrāde I”, Valmiera, oktobris, 2017
12.    Seminārs “Valmieras pilsētas Ekoskolu loma vides komunikācijas stratēģijas izstrādē”, Valmiera, oktobris, 2017
13.    Seminārs “Valmieras pilsētas vides komunikācijas stratēģijas izstrāde II”, Valmiera, novembris, 2017