Par programmu

Valsts pētījumu programmas “Inovācija un ilgtspējīga attīstība: Latvijas pēckrīzes procesi globālā kontekstā (SUSTINNO)” galvenais mērķis ir analizēt ilgtspējīgas attīstības veidošanu un to ietekmējošos faktorus Latvijā, īpašu uzmanību veltot inovācijas vietai un lomai šai procesā kā ekonomikā, tā sociālajā sfērā un atsedzot ilgtspējīgas attīstības procesu cēloņsakarības. Latvijā vēl neīstenoti pētījumi tiks veikti par uzņēmumu konkurētspējas faktoriem, par vērtīborientāciju ietekmi uz sociālo un reproduktīvo uzvedību, par patēriņa ieradumu maiņu un ietekmi uz vidi, par sociālās atstumtības mazināšanas pasākumiem, par ilgtspējas tiesisko ietvaru. Pētniecības rezultātā tiks padziļinātas un paplašinātas zināšanas par pēckrīzes attīstības procesiem, kuras tiks mērķtiecīgi darītas zināmas rīcībpolitikas veidotājiem. Īstenojot pētījumu rezultātu izplatīšanas stratēģiju, tiks palielināta sabiedrības izpratne par sociālo zinātņu nozīmi. Programmas pētījumi sekmēs pētniecības internacionalizāciju un Latvijas zinātnieku iesaisti starptautiskajos pētnieciskajos tīklos.

Programmas sastāv no četriem projektiem.

1.projekts „Ekonomiskā konkurētspēja un inovācija tautsaimniecībā” (vadītājs Alfreds Vanags līdz 2016.gadam; Marija Krūmiņa 2016.gads - 2017)

Projekta mērķis ir empīriski analizēt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju ārējos tirgos, īpašu uzmanību pievēršot uzņēmuma līmeņa faktoriem, padziļināti aplūkojot pārtikas rūpniecības nozari kā nozīmīgu policentriskas attīstības faktoru. Šādas zināšanas ļaus pilnveidot Latvijas rīcībpolitiku uzņēmumu konkurētspējas un eksporta veicināšanas jomās.

2.projekts ”Ilgtspējas sociālā dimensija un sociālā inovācija” (vadītāja Baiba Bela)

Projekta mērķi ir padziļināti analizēt Latvijas pēckrīzes sociālās problēmas, to pārvarēšanas iespējas un ietekmi uz ilgtspējīgu sociālo un reģionālo attīstību, īpašu uzmanību pievēršot sociālo inovāciju ieguldījumam iedzīvotāju drošumspējas sekmēšanā un kopienu dzīvotspējā, kā arī padziļināti izpētīt nabadzības, sociālās atstumtības un nevienlīdzības risku samazinājuma iespējas un analizēt tiesiskā ietvara noteiktos pienākumus ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai un pārvaldes sistēmas spēju efektīvi risināt sociālās problēmas.

3.projekts „Sabiedrības vērtīborientācijas un sabiedrības atjaunošanās” (vadītājs Jānis Ikstens)

Projekta mērķis ir pētīt Latvijas sabiedrības vērtīborientācijas un normas, lai izprastu plašsaziņas līdzekļu un padomju režīma ietekmi uz to ģenēzi un noteiktu anomijas izplatību sabiedrībā, kas tālāk ļautu analizēt šo vērtīborientāciju ietekmi uz sociālo izturēšanos, t.sk. uz līdzdalības formām sabiedrības dzīvē (īpaši jauniešu vidū), ģimenes modeļu evolūciju un reproduktīvo uzvedību. Projekta pētījumi radītu pamatu zinātnisko publikāciju radīšanai un rīcībpolitikas ieteikumu formulēšanai noteiktu vērtīborientāciju stiprināšanai. Projekts ir vērsts arī uz projektā iesaistīto zinātnisko institūciju sadarbības nostiprināšanu un to pētnieciskās kapacitātes paaugstināšanu, kā arī pētniecības internacionalizāciju un doktorantu un maģistrantu aktīvu iesaisti pētniecībā.

4.projekts „Vides daudzveidība un ilgtspējīga izmantošana” (vadītājs Raimonds Ernšteins)

Projekta mērķis ir pētīt kompleksu socio-ekoloģisko sistēmu vides un ilgtspējīgas attīstības pārvaldību Latvijā, novērtējot sabiedrības vērtību-rīcību-slodžu izmaiņu parametrus un faktorus vides saglabāšanas un ilgtspējīgas izmantošanas, un sabiedrības daudzdimensionālās tematiskās un vispārīgās attīstības pārvaldības satura un procesu ietekmju ietvarā, sākot no vietējās pārvaldības. Multidisciplinārās zinātnieku grupas veicamie vides nozares un starpnozaru tematiskie pētījumi ir vērsti uz zināšanu padziļināšanu par vides un sabiedrības mijiedarbības pārvaldības likumsakarībām, tādējādi veicinot starpdisciplināru pētījumu attīstību, kā arī paplašinot iespējas veidot pierādījumos balstītu rīcībpolitiku, kuras mērķis ir adaptīvas ilgtspējīgas attīstības pārvaldības veicināšana un nodrošināšana.