Pētnieki

1.projekts „Ekonomiskā konkurētspēja un inovācija tautsaimniecībā”

 

Alfreds Vanags (1942-2016)
Projekta vadītājs, pētnieks (2014-2016)

Pētījumu tēmas programmā: Latvijas uzņēmumu konkurētspēja ārējos tirgos, nodokļu politika un tās ietekme uz konkurētspēju, ēnu ekonomika un tās ietekme uz uzņēmumu konkurētspēju.

Zinātniskās intereses un pieredze: Baltijas Starptautiskā Ekonomikas Politikas Studiju Centra direktors. Zinātniskās intereses ir saistītas ar ekonomikas teoriju, starptautisko ekonomiku un transporta ekonomiku.

Marija Krūmiņa

Projekta vadītāja (2016- 2017)
Projekta izpildītāja, pētniece (2014-2016)

Pētījumu tēmas programmā: Latvijas uzņēmumu konkurētspēja ārējos tirgos, nodokļu politika un tās ietekme uz konkurētspēju, ēnu ekonomika un tās ietekme uz uzņēmumu konkurētspēju.

Zinātniskās intereses un pieredze: Baltijas Starptautiskā Ekonomikas Politikas Studiju Centra pētniece. Zinātniskās intereses ir saistītas ar uzņēmējdarbības ekonomiku un ēnu ekonomikas analīzi.

Ligita Melece, Dr.oec.
Projekta galvenā izpildītāja, vadošā pētniece

Pētījumu tēmas programmā: Latvijas pārtikas sektora konkurētspēja un eksportspēja; esošās un potenciālas zaļās inovācijas Latvijā; lokālo pārtikas ķēžu attīstība Latvijā, to loma lauku teritoriju un reģionu ilgtspējīgā attīstībā; inovāciju ieviešanas izpēte dažādās bioloģisko saimniecību grupās.

Zinātniskās intereses un pieredze: Nodaļas vadītāja un vadošā pētniece Agroresursu un ekonomikas institūtā (AREI). Zinātniskās intereses ir saistītas ar ilgtspējīga lauksaimniecības un pārtikas sektora attīstību; lauku teritoriju attīstības ekonomiskajiem, sociālajiem un vides aspektiem. Daudzu gadu pieredze dažādu ar agrorūpnieciskā kompleksa un lauku teritoriju attīstību saistīto pētniecības projektu vadībā un izpildē. 

 

 

Juris Hāzners
Projekta izpildītājs, pētnieks

Pētījumu tēmas programmā: Latvijas pārtikas uzņēmumu eksportspējas izpēte, izmantojot Latvijas lauksaimniecības preču un pārtikas produktu ārējās tirdzniecības gravitācijas modeli, atklātās salīdzinošās tirdzniecības priekšrocības, nozaru iekšējā tirdzniecība un starpnozaru tirdzniecība, tirdzniecības intensitātes indeksus u.tml.

Zinātniskās intereses un pieredze: AREI pētnieks Lauku attīstības novērtēšanas nodaļā. Zinātniskās intereses ir saistītas ar ārējās tirdzniecības pētījumi, risku vadība, ekonometrija, stratēģiskā vadībzinība. Vairāku gadu pieredze zinātniski pētnieciskajos projektos par lauksaimniecības pārtikas sektora attīstību, t.sk. bilancēm.

 

Lelde Jākobsone
Administratore

Projekta administrēšana.

Agnese Krieviņa
Projekta izpildītāja, vadošā pētniece

Pētījumu tēmas programmā: Latvijas pārtikas sektora eksportspēja; esošās un potenciālas zaļās inovācijas Latvijā; lokālo pārtikas ķēžu attīstība Latvijā, to loma reģionu attīstības veicināšanā; inovāciju ieviešanas izpēte dažādās bioloģisko saimniecību grupās. 

Zinātniskās intereses un pieredze: AREI vadošā pētniece Lauksaimniecības attīstības un ekonomisko attiecību nodaļā. Zinātniskās intereses ir saistītas ar lauksaimniecības, pārtikas ražošanas un lauku attīstības ekonomiskajiem aspektiem, t.sk., ražošanas efektivitāte un konkurētspēja, inovācijas, to ietekmējošie faktori. Vairāku gadu pieredze zinātniski pētnieciskajos projektos par lauksaimniecības un lauku attīstību.

 

 

Tālis Putniņš
Projekta izpildītājs, Vadošais pētnieks

Pētījumu tēmas programmā: Latvijas uzņēmumu konkurētspēja ārējos tirgos, nodokļu politika un tās ietekme uz konkurētspēju, ēnu ekonomika un tās ietekme uz uzņēmumu konkurētspēju.

Zinātniskās intereses un pieredze: Baltijas Starptautiskā Ekonomikas Politikas Studiju Centra asociētais pētnieks. Zinātniskās intereses ir saistītas ar finanšu ekonomiku, tirgus mikrostruktūru, tirgus manipulāciju, daļējo uztveršanas modelēšanu, izvairīšanās no nodokļiem.

Anna Zasova
Projekta izpildītāja, pētniece

Pētījumu tēmas programmā: Latvijas uzņēmumu konkurētspēja ārējos tirgos, nodokļu politika un tās ietekme uz konkurētspēju, ēnu ekonomika un tās ietekme uz uzņēmumu konkurētspēju.

Zinātniskās intereses un pieredze: Baltijas Starptautiskā Ekonomikas Politikas Studiju Centra pētniece. Zinātniskās intereses ir saistītas ar nodokļu-pabalstu mikrosimulācijām, ēnu ekonomikas analīzi un darba tirgus makroekonomiskajiem aspektiem.

 

Anna Pļuta Ždanoviča
Projekta izpildītāja, pētniece

Pētījumu tēmas programmā: Latvijas uzņēmumu konkurētspēja ārējos tirgos, nodokļu politika un tās ietekme uz konkurētspēju, ēnu ekonomika un tās ietekme uz uzņēmumu konkurētspēju.

Zinātniskās intereses un pieredze: Baltijas Starptautiskā Ekonomikas Politikas Studiju Centra pētniece. Zinātniskās intereses ir saistītas ar nodokļu-pabalstu mikrosimulācijām, ienākumu nevienlīdzību, darbaspēka piedāvājuma analīzi.

 

2. projekts ”Ilgtspējas sociālā dimensija un sociālā inovācija” 

 

 

Baiba Bela
Projekta vadītāja, vadošā pētniece

Pētījumu tēmas programmā: sociālā ilgtspēja un sociālā inovācija, nevienlīdzības mazināšanas iespēju analīze un sociālo inovāciju kā nevienlīdzības mazināšanā rīka padziļināta izpēte.

Zinātniskās intereses un pieredze: LU SZF Socioloģijas nodaļas asociētā profesore un SPPI vadošā pētniece. Zinātniskās intereses ir saistītas ar tautas attīstības, reģionālās attīstības, sociālās ilgtspējas un dzīves kvalitātes izpēti. Piedalījusies valsts pētījumu programmās „Letonika” un „Nacionālā identitāte”, kā arī vairākos starptautiskos pētījumu projektos. Ilgstoši bijusi iesaistīta mutvārdu vēstures un dzīvesstāstu pētnieku grupā, pievēršoties ikdienas vēstures, migrācijas, identitātes un stāstīšanas izpētei.

 

 

Ligita Melece
Projekta galvenā izpildītāja, vadošā pētniece

Pētījuma tēma programmā: politikas instrumentu ieguldījuma novērtējums uz lauku teritoriju, t.sk. kopienu, dzīvotspējas saglabāšanu (nabadzības un bezdarba novēršana, uzņēmējdarbības stimulēšana u.tml.); padziļināta sociālo inovāciju normatīvā ietvara, atbalsta sistēmu, veidu un ieguldījuma sociālo problēmu, nodarbinātības u.c. problēmu risināšanā un kopienu dzīvotspējas saglabāšanā.

Zinātniskās intereses un pieredze: Nodaļas vadītāja un vadošā pētniece Agroresursu un ekonomikas institūtā (AREI). Kvalitātes un vides aizsardzības nodaļā. Zinātniskās intereses ir saistītas ar ilgtspējīgu lauksaimniecības un pārtikas sektoru attīstību; lauku teritoriju attīstības ekonomiskajiem, sociālajiem un vides aspektiem. Daudzu gadu pieredze dažādu ar agrorūpnieciskā kompleksa un lauku teritoriju attīstību saistīto pētniecības projektu vadībā un izpildē.

 

 

 

Marta Banceviča
Zinātniskā asistente

Pētījuma tēmas programmā: Veselības stāvokļa nevienlīdzība Latvijā, veselības stāvokļa pašnovērtējuma perspektīva. Rīcībpolitika, ieteikumi risku mazināšanai, uz evidencēm balstītas rīcībpolitikas veidošana.

Zinātniskās intereses: publiskās pārvaldes un administrācijas apakšnozarē, īpaši pievēršoties labas pārvaldības, gudras pārvaldības un uz evidencēm balstītas rīcībpolitikas izpratnēm, kā arī taisnīguma, solidaritātes un nevienlīdzības jēdzieniem. Pārsvarā pētījumos tiek īstenota izteikti starpdisciplināra pieeja.

 

 

Baiba Holma
Vadošā pētniece

Pētījumu tēmas programmā: sociālā ilgtspēja un sociālā inovācija, bibliotēku pakalpojumi kā sociālās inovācijas, kā arī iedzīvotāju informācijpratības novērtējums un tās pilnveidošanas iespējas (tai skaitā interneta izmantošana bērnu un jauniešu vidū).

Zinātniskās intereses un pieredze: LU SZF Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas docente un SPPI pētniece.Zinātniskās intereses: saistītas ar informācijas pieejamības, informācijas pārvaldības, informācijpratības, kultūras mantojuma digitalizācijas jautājumiem. Piedalījusies valsts pētījumu programmā „Nacionālā identitāte”, pētījumā par publisko bibliotēku vērtību, uzticēšanos un apmierinātību ar pakalpojumiem, pētījumā par Latvijas iedzīvotāju informācijpratību un tās novērtēšanas iespējām.

 

 

 

Anžela Jurāne-Brēmane
Zinātniskā asistente

Pētījumu tēma programmā: Sociālās inovācijas.

Zinātniskās intereses: vērtēšana (formatīvā vērtēšana, pašnovērtējums, savstarpējais vērtējums), reflektīva mācīšanās, studentcentrēta izglītība, atbildīga mācīšanās, motivācija studijās.

 

 

Anita Kovaļevska
Z
inātniskā asistenta p.i.

Pētījumu tēmas programmā: Sociāli atbildīgas valsts un ilgtspējīgas attīstības princips, Satversmes regulējums un Latvijas starptautiskās saistības šajā jomā, tiesu un institūciju prakses analīze.

Zinātniskās intereses un pieredze: LU Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu katedras lektore.  Zinātniskās intereses ir saistītas ar administratīvajām tiesībām, cilvēktiesībām un konstitucionālajām tiesībām. Līdzšinējās pētījumu tēmas ir bijušas saistītas ar tiesībām uz sociālo nodrošinājumu, sociāli atbildīgas valsts principu, tiesībām uz taisnīgu tiesu, labas pārvaldības principu un administratīvo procesu.

 

 

 

Agnese Krieviņa
Projekta izpildītāja, vadošā pētniece

Pētījumu tēmas programmā: politikas instrumentu ieguldījuma novērtējums un labās prakses piemēri nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanā; sociālo inovāciju padziļināta izpēte - sociālo inovāciju normatīvā ietvara, atbalsta sistēmu, izpausmju dažādības un ieguldījuma sociālo, nodarbinātības, drošumspējas u.c. jautājumu risināšanā.

Zinātniskās intereses un pieredze: AREI vadošā pētniece Lauksaimniecības attīstības un ekonomisko attiecību nodaļā. Zinātniskās intereses ir saistītas ar lauksaimniecības un lauku attīstības sociālekonomiskajiem aspektiem, t.sk. ekonomiskās attīstības veicināšana un inovācijas. Vairāku gadu pieredze zinātniski pētnieciskajos projektos par lauksaimniecības un lauku attīstību.

 

 

 

Mareks Niklass
Pētnieks

Pētījumu tēmas programmā: nodarbinātības, sociālās nevienlīdzības un nabadzības analīze.

Zinātniskās intereses un pieredze:  LU SZF socioloģijas nodaļas docents un LU SPPI pētnieks. Zinātniskās publikācijas ir par darba tirgu, jauniešu nodarbinātību, sociālo stratifikāciju un mobilitāti. Pētnieciskā pieredze valsts pētījumu programmās „Letonika” un „Nacionālā identitāte”, kā arī citos starptautiskos projektos, ko organizēja un finansēja Pasaules Banka, Pasaules Veselības organizācija un Eiropas Komisija.

 

 

Jurijs Ņikišins
Zinātniskais asistents (Dr.)

Pētījumu tēmas programmā: Ilgtspējas sociālā dimensija un sociālā inovācija

Zinātniskās intereses un iepriekšējā pieredze: pilsoniskā un politiskā līdzdalība, sociālā nevienlīdzība, starpetniskās attiecības, starptautiska salīdzinoša pētniecība, kvantitatīvās datu iegūšanas un analīzes metodes sociālajās zinātnēs. Piedalījies vairākos pētnieciskos projektos par nacionālās identitātes, rīcībspējas, politiskās līdzdalības un reģionālās attīstības jautājumiem.

 

 

Jānis Pleps
Vadošais pētnieks

Pētījumu tēmas programmā: Sociāli atbildīgas valsts un ilgtspējīgas attīstības princips, Satversmes regulējums un Latvijas starptautiskās saistības šajā jomā, tiesu un institūciju prakses analīze.

Zinātniskās intereses un pieredze: docents, LU Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un vēstures katedras vadītājs, Biznesa augstskolas “Turība” Biznesa tehnoloģiju institūta vadošais pētnieks. Kopš 2013.gada Latvijas zinātnes padomes eksperts juridiskajā zinātnē. Kopš 2012.gada Valsts prezidenta izveidotās Ekspertu grupas pārvaldības pilnveidei loceklis. Iepriekš – Satversmes tiesas tiesneša palīgs un Saeimas Juridiskā biroja juridiskais padomnieks. Zinātniskās intereses - konstitucionālās tiesībās, tiesību teorija un vēsture.

 

 

 

Līga Rasnača
Vadošā pētniece

Pētījumu tēmas programmā: sociālā ilgtspēja un sociālā inovācija, nevienlīdzības mazināšanas iespēju analīze un sociālo inovāciju kā nevienlīdzības mazināšanā rīka padziļināta izpēte.

Zinātniskās intereses un pieredze: LU SZF Socioloģijas nodaļas docente un SPPI vadošās pētnieces p.i.. Zinātniskās intereses ir saistītas ar sociālās ilgstpējas, sociālās drošības un sociālās nevienlīdzības, kā arī reģionālās attīstības izpēti. Piedalījusies valsts pētījumu programmās “Darba tirgus pētījumi”, “Nacionālā identitāte” un vairākos starptautiskos projektos par mazaizsargāto grupu sociālo iekļaušanu.

 

 

Iveta Reinholde
Vadošā pētniece

Pētījumu tēma programmā: Sociālās politikas plānošanas dokumentu analīze Latvijā.

Zinātniskās intereses un iepriekšējā pieredze: LU SZF Politikas zinātnes nodaļas asociētā profesore un SPPI vadošā pētniece, eksperte Eiropas Padomes Reģionālo un vietējo pašvaldību kongresā (Strazbūra). Pētnieciskās intereses ir saistītas ar publiskās pārvaldes modernizāciju, labas pārvaldības un rīcībpolitiku analīzes jautājumiem. Ir piedalījusies starptautiskos un vietējos pētījumos par cilvēkdrošību, sociālo politiku un labu pārvaldību.

 

 

Juris Rozenvalds
Vadošais pētnieks

Pētījumu tēma programmā: sociālā ilgtspēja un sociālā inovācija, nevienlīdzības saistība ar atšķirībām etnolingvistisko grupu politiskās līdzdalības un politiskās pārstāvniecības raksturā un pakāpēs, šo atšķirību pārvarēšanas iespēja sabiedrības integrācijas procesos pašvaldību līmenī kā sabiedrības ilgtspējīgās attīstības priekšnoteikums.

Zinātniskās intereses un pieredze: zinātniskās intereses ir saistītas ar demokrātijas teoriju un demokrātijas kvalitātes novērtējumu, integrācijas teoriju, politikas filozofiju un politisko ideju vēsturi. Piedalījies Valsts pētījumu programmā “Nacionālā identitāte. Vadījis Latvijas demokrātijas novērtējuma projektus 2004., 2007. un 2014. gadā, bija 2008/2009 g. Pārskata par tautas attīstību “Atbildīgums” galvenais redaktors (kopā ar I.Ijabu) un divu kolektīvo monogrāfiju zinātniskais redaktors.

 

 

Vineta Silkāne
Zinātniskā asistente 

Pētījumu tēma programmā: Sociālās inovācijas onkoloģisko pacientu psihosociālās rehabilitācijas veicināšanā.

Zinātniskās intereses: prokrastinācija un veselības uzvedība, veselības komunikācija un veselības psiholoģija, zinātnes komunikācija, līderība valsts pārvaldē.

 

Guna Spurava

 

 

Anete Vītola
Zinātniskā asistente

Pētījumu tēma programmā: sociālās inovācijas spēlētāju mijiedarbība ar valsts pārvaldi.

Zinātniskās intereses: inovācijas loma ekonomikā un sabiedrībā, kā arī valstu īstenotās politikas inovācijas procesu sekmēšanai. Savas doktora disertācijas ietvaros viņa ir pētījusi inovācijas rīcībpolitikas daudzlīmeņu īstenošanu Baltijas jūras reģionā.

Evija Zača
Zinātniskā asistente

Pētījumu tēma programmā: sociālās inovācijas pilsētvidē.

Pētnieciskās intereses: ir saistītas ar disertāciju par tēmu „Publiskās pilsētas telpas revitalizācija: Rīgas un Tallinas salīdzinājums”. Tomēr papildus tam ir daudzveidīgas intereses tādos jautājumos kā lauku un reģionālā attīstība, kultūra un kvalitatīvās pētniecības metodes.

Aija Zobena
Vadošā pētniece

Pētījumu tēmas programmā: inovācijas procesa, inovācijas institucionālās struktūras un nosacījumu izpēte.

Zinātniskās intereses un pieredze: LU SZF Socioloģijas nodaļas profesore, SPPI vadošā pētniece. Piedalījusies VPP „Nacionālā identitāte”, starptautiskos projektos, vadījusi LZP pētījumu projektus, piedalījusies Lauku attīstības programmas novērtēšanā. Zinātniskās intereses saistītas ar tautas attīstības, lauku un reģionālās attīstības, sociālās ilgtspējas izpēti, ekonomikas socioloģiju.

3.projekts “Sabiedrības vērtīborientācijas un sabiedrības atjaunošanās”

 

Jānis Ikstens
Projekta vadītājs, vadošais pētnieks

VPP pētījumu tēma: sabiedrības vērtīborientācijas un to ietekme uz indivīda rīcību; plašsaziņas līdzekļu patēriņš un to ietekme uz indivīda rīcību.

Zinātniskās intereses un pieredze: LU SZF Politikas zinātnes nodaļas profesors un SPPI vadošais pētnieks. Zinātniskās intereses ir saistītas ar politiskajām partijām, partiju finansēšanu, kā arī vēlētāju uzvedību un tās saikni ar sociālajiem, psiholoģiskajiem un ekonomiskajiem faktoriem.

 

Zane Cunska
Projekta izpildītāja, pētniece

Pētījumu tēmas programmā: Ģimenes institūcija Latvijā, ģimeņu veidošanās un struktūra vērtību sistēmas kontekstā, dzimstība.

Zinātniskās intereses un pieredze: SZF Sociālo un politisko pētījumu institūta vadošā pētniece. Zinātniskās intereses ir saistītas ar demogrāfijas jautājumiem, t.sk., izglītības loma iedzīvotāju demogrāfiskajā uzvedībā un tendences, ģimenes institūcija un tās pārmaiņas.

 

Inta Mieriņa
Projekta izpildītāja, pētniece

Pētījumu tēmas programmā: Latvijas iedzīvotāju politiskās attieksmes, atsvešinātība, ideoloģiskā paš-pozicionēšanās, attieksmes pret sabiedrisko labumu.

Zinātniskās intereses un pieredze: LU Filozofijas un Socioloģijas institūta vadošā pētniece. Zinātniskās intereses ir saistītas ar migrāciju un integrāciju, politiskajām attieksmēm un līdzdalību, sociālo kapitālu un kolektīvo rīcību, kā arī pētījumu metodoloģiju.

 

Agita Misāne
Projekta izpildītāja, pētniece

Pētījumu tēmas programmā: Latvijas sabiedrības vērtības, anomijas teorija, anomija Latvijas sabiedrībā, tās diagnostika un mazināšanas iespējas.

Zinātniskās intereses un pieredze: Reliģijas socioloģija, socioloģijas un antropoloģijas teorijas, ideju vesture Latvijā.
 

 

Visvaldis Valtenbergs
Projekta izpildītājs, vadošais pētnieks

Pētījumu tēmas programmā:SUSTINNO projektā analizē vērtību lomu izglītībā, kā arī informācijas komunikāciju tehnoloģiju (IKT) lietojumus politiskajā komunikācijā.

Pētnieciskās intereses: inovācijas pārvaldībā un demokrātiskajos procesos kontekstā ar IKT lietojumiem, politiskās partijas, vēlēšanas, politiskā līdzdalība, inovatīvi risinājumi reģionu un pilsētu attīstībai. 

 

 

Vita Zelče
Projekta izpildītāja

Pētījuma tēmas programmā: sociālā un kultūras atmiņa, komemorācijas prakses, padomju laiks mūsdienu vērtību sistēmā.

Zinātniskās intereses un pieredze: LU Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas studiju nodaļas profesore un Sociālo un politisko pētījumu institūta vadošā pētniece. Zinātniskās intereses saistītas ar mediju vēsturi, rituālkomunikāciju, sociālo un kultūras atmiņu, sociālo vēsturi un sieviešu vēsturi.

4.projekts “Vides daudzveidība un ilgtspējīga izmantošana”

 

Raimonds Ernšteins
Projekta vadītājs, vadošais pētnieks

Pētījumu tēmas programmā: Attīstības pārvaldība un tās attīstības mijiedarbība ar vides un komunikācijas pārvaldību, piekrastes integrēta pārvaldība, integratīvās pārvaldības metodoloģijas attīstība, mājsaimniecību pārvaldība un videi draudzīga rīcība.

Zinātniskās intereses un pieredze: Habilitētais doktora grāds pedagoģijā. LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes (ĢZZF) Vides zinātnes nodaļas profesors un vadītājs/vadošais pētnieks Latvijas un ES zinātnes un attīstības projektos. UNESCO Piekrastes ilgtspējīgas pārvaldības grupas vadītājs (UNESCO Chairholder). Zinātniskās intereses - vides un ilgtspējīgas attīstības pārvaldības pētījumu integratīvās metodoloģijas attīstība, piekrastes un vides komunikācijas pārvaldība, vides pedagoģija.

 

Ivars Kudreņickis
Projekta izpildītājs, vadošais pētnieks

Pētījumu tēmas programmā: Vides un ilgtspējīgas attīstības pārvaldības pētījumu integratīvās metodoloģijas attīstība un integratīvu pētījumu realizācija Latvijas pašvaldībās, klimata pārmaiņu pārvaldība.

Zinātniskās intereses un pieredze: Doktora grāds inženierzinātnē. LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes (ĢZZF) Vides zinātnes nodaļas asociētais profesors un vadošais pētnieks Fizikālās Enerģētikas institūtā, vadošais pētnieks Latvijas un ES zinātnes un attīstības projektos.Zinātniskās intereses - integrēti enerģētikas-klimata-gaisa kvalitātes pārvaldības instrumentu pētījumi, energoresursu izmantošana un pārvaldība kompleksās energoapgādes sistēmās, municipālā energoapgādes-vides pārvaldība, ilgtspējīga attīstība un atjaunojamo energoresursu izmantošana Latvijas piekrastes teritorijās.

 

Jānis Kauliņš
Projekta izpildītājs, pētnieks

Pētījumu tēmas programmā: ilgtspējīgas attīstības pārvaldība un vides pārvaldība – plānošanas attīstība un indikatoru sistēmu darbības analīze no indikatoru pielietojamības un komunikācijas funkciju viedokļa, sistēmu pielietojamības un savietojamības problēma.

Zinātniskās intereses un pieredze: Doktora grāds ģeogrāfijā (LU Vides zinātnes doktorantūras vides pārvaldības apakšnozarē), kā arī ieguvis LU vides zinātnes maģistra grādu vides pārvaldībā un maģistra grādam pielīdzināmu izglītību ķīmijā. LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes (ĢZZF) Vides zinātnes nodaļas vieslektors un pētnieks Latvijas un ES zinātnes un attīstības projektos. Zinātniskās intereses - teritorijas attīstības plānošanas un novērtēšanas jautājumi, īpaši, ilgtspējīgas attīstības pārvaldības indikatori. Strādājis LR MK Pārresoru koordinācijas centrā par plānošanas uzraudzības un novērtēšanas ekspertu, piedalījies daudzos starptautiskos pētniecības projektos par ilgtspējīgas attīstības un piekrastes problemātiku. Teritorijas telpiskās un attīstības plānošanas darba konsultants.

 

Ilga Zīlniece
Projekta izpildītāja, pētniece

Pētījumu tēmas programmā: municipālā vides pārvaldība un komunikācija, integrēta piekrastes pārvaldība, pārvaldības resursi un instrumenti.

Zinātniskās intereses un pieredze: Ķīmijas zinātņu doktore. LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes (ĢZZF) Vides zinātnes nodaļas vieslektore un pētniece Latvijas un ES zinātnes un attīstības projektos. Zinātniskās intereses ir saistītas ar vides kvalitātes, municipālās vides un piekrastes pārvaldības jautājumiem. Ilggadēja prakse pašvaldības vides pārvaldībā.

 

Jānis Brizga
Projekta izpildītājs, pētnieks

Pētījumu tēmas programmā: vides ilgtspēja un videi draudzīgs dzīvesveids, vērtības-rīcības-slodzes mijsakarības.

Zinātniskās intereses un pieredze: Doktora grāds ģeogrāfijā (LU Vides zinātnes doktorantūras vides pārvaldības apakšnozarē), Latvijas Universitātē ieguvis arī Sociālo zinātņu maģistra un bakalaura grādus Publiskajā pārvaldē. LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes (ĢZZF) Vides zinātnes nodaļas vieslektors un pētnieks Latvijas un ES zinātnes un attīstības projektos. Zinātniskās intereses saistītas ar ilgtspējīgu attīstību, ilgtspējīga patēriņa pārvaldību un videi draudzīgu dzīvesveidu. ELEEP Network un Globālā ilgtspējīga patēriņa un ražošanas pētniecības foruma partneris.

 

Anita Lontone – Ieviņa
Projekta izpildītāja, zinātniskā asistente

Pētījumu tēmas programmā: municipālā vides pārvaldība, integrēta piekrastes pārvaldība, pārvaldības resursi un instrumenti, ainavu ekoloģiskā plānošana.

Zinātniskās intereses un pieredze: LU Vides zinātnes doktorantūra (3.kurss); LU Vides zinātņu maģistra grāds vides pārvaldībā; LLU Profesionālais bakalaura grāds ainavu arhitektūrā. Zinātniskās intereses ir saistītas ar vides kvalitātes, municipālās vides un piekrastes pārvaldības jautājumiem.

 

Sintija Graudiņa - Bombiza
Projekta izpildītāja, zinātniskā asistente

Pētījumu tēmas programmā: Vērtības – rīcības mijsakarības, mājsaimniecību vides pārvaldība un videi draudzīga rīcība, sabiedrības līdzdalība un NVO.

Zinātniskās intereses un pieredze: LU Vides zinātnes doktorantūra (2.kurss); LU Vides zinātņu maģistra grāds vides pārvaldībā; LU Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā. Zinātniskās intereses ir saistītas ar vides pārvaldību, sabiedrības līdzdalību un piekrastes pārvaldības jautājumiem.